Att säkra eller inte säkra valutan, det är frågan? Ny prognos för svenska kronan

Det senaste året har präglats av hög volatilitet på de globala valutamarknaderna. Den svenska kronan har tappat 5% i värde mot dollarn och 10% mot euron på bara ett år. Hur ska man som företag hantera sina valutarisker i den dagliga verksamheten och vilka möjligheter finns det att säkra sina vinster?

Det finns stora fördelar med att fastställa en valutastrategi. Beroende på vilken kurs man har räknat på så kan det handla om väldigt stora belopp i förlust vid en större affär i dollar eller när företaget köper i dollar och säljer i svenska kronor. Vi frågade valutastrategen Jesper Fjärstedt om höstens prognos för svenska kronan.

-Sommarens skarpa kronförsvagning bidrar till en hög grad av osäkerhet vad gäller prognosen för kronan under hösten. Vi tycker dock att försvagningen mot i synnerhet euron är något överdriven. Vår prognos indikerar att en euro bör kosta kring 11.50 under höstmånaderna, att jämföra med dagens kurs på närmare 12.

Samtidigt lyfter Jesper att kronan kanske ändå inte har nått botten än.

-Givet den stora osäkerheten på de finansiella marknaderna så går det inte att utesluta att kronan fortsätter att försvagas till kurser över 12 kronor per euro ifall risk-sentimentet försvagas ytterligare, säger Jesper.

Valutastrategi ger trygghet vid internationella affärer

Det är många företag som har all anledning att oroa sig för den svenska kronan. Även exportbolagen som ofta importerar komponenter. Samma sak för de som vill säkra vinster vid en utlandsaffär. Då behöver man en strategi.

Anders Gullesjö, chef företagsbanken Sverige möter allt fler företag som känner en oro, och som bankens valutaprognos visar så är det befogat att se över sina valutaaffärer. Att ha en strategi minskar riskerna rejält och skapar en förutsägbarhet i strävan efter en bättre planering i marginalstrukturerna.

-Med tanke på osäkerheten kring svenska kronans värde kan det vara klokt att se över möjligheten att valutasäkra din affär om du handlar mycket med utlandet, säger Anders.

En valutastrategi omfattar riskhantering, risktolerans och prissättning i kundledet. Frånvaro av en valutastrategi kan innebära att hela marginalen äts upp av en försvagad krona.

Riskhantering och volatilitet

Svängningarna i valutakursen kan bland annat innebära att du får växla till en sämre kurs än vad du initialt hade räknat med när du ingick affären, vilket kan bli dyrt.

-Att inte säkra valutan kan exponera ditt företag för stora och oförutsedda förluster menar Anders. Har man ett företag som handlar med lågmarginalprodukter är valutarisken extra stor. Detsamma gäller för företag som har sina intäkter i svenska kronor och kostnader i euro eller dollar.

Att valutasäkra en transaktion och säkra nivån på företagets intäkt eller kostnad innebär även att du kan underlätta för planering och budgeteringen framåt då du vet hur mycket kapital du har att röra dig med.

Förstå din risktolerans & prisstrategi

Innan du tar beslut om att säkra valutan eller inte är det viktigt att du förstår hur just ditt företagsbehov ser ut och vilken lösning som passar just dig. Det finns nämligen olika sätt att hantera sin valutarisk. En strategi kan innebära att du väljer att säkra en del av din valutaexponering. På så vis kan du säkra upp vissa intäkter eller kostnader medan man är exponerad mot resterande del för att potentiellt dra nytta av positiva rörelser på marknaden.

Anders menar att du måste utgå från din verksamhets unika situation och mål och att du tänker igenom vad just du kan riskera För större bolag som handlar med flera olika valutor är det exempelvis viktigt att titta närmre på redan befintliga avtal. Man behöver noga kartlägga alla betalflödena för annars finns det även en risk att man istället säkrar upp en för stor del av företagets exponeringen.

-Det finns tyvärr inte en lösning som är rätt och som fungerar för alla företag säger Anders.

Ta hjälp av experter

Inför alla stora affärsbeslut så bör du som företagare väga fördelarna mot nackdelarna. Oavsett val så är det viktigt att ha en genomtänkt strategi som minskar risken för ditt företag och ökar chansen till ett positivt resultat.

– Det är alltid klokt att kontakta en finansiell rådgivare eller din bank innan du fattar något avgörande beslut. För en framgångsrik valutasäkring så krävs det att du vet hur handeln fungerar. Experter kan erbjuda insikt i marknadstrender, riskhantering och de bästa tillvägagångssätten för att säkra valutan på ett sätt som är anpassat efter just din verksamhet säger Anders.