Islossning på obligationsmarknaden

Marknaden för företagsobligationer backade kraftigt under 2022 i spåren av stigande räntor och hög inflation. Men nu har vinden vänt. Volymerna växte med hela 11% under 2023 till 158 miljarder kronor.

Fastighetssektorn är fortfarande den största sektorn på den svenska företagsobligationsmarknaden trots att sektorn minskade med 20% i emitterad volym 2023 jämfört med 2022. Fastighetssektorns andel av totala volymen nya företagsobligationer har minskat från 46% 2021 till 27% 2023.

Joacim Nässén

Volymen nya obligationer från företag utanför fastighetssektorn ökade 2023 med 25% jämfört med 2022. Totalt gav denna grupp bolag ut 114 miljarder kronor i obligationer under 2023. De företag utanför fastighetssektorn som gav ut störst volymer obligationer på den svenska obligationsmarknaden under 2023 var Volvo Treasury (12 miljarder), ICA Gruppen (10 miljarder), Stora Enso (6,1 miljarder) och Nibe (5,9 miljarder). Utvecklingen är positiv då det gör att marknaden för företagsobligationer blir mer diversifierad och mindre beroende av utvecklingen på fastighetsmarknaden.

2024 förväntar vi oss en totalvolym av nya företagsobligationer i Sverige på drygt 175 miljarder kronor.

Joacim Nässén, chef storföretagskunder på Danske Bank

En bidragande orsak till högre emissionsvolymer är att fastighetsbolagen troligt kommer tillbaka till obligationsmarknaden. De senaste veckorna har vi sett något av en islossning för sektorn. , Flera fastighetsbolag med högre kreditbetyg har kunnat ge ut nya obligationer med betydligt lägre marginaler än vad som tidigare indikerats av marknaden. Det gör att kapitalmarknaden återigen framstår som ett konkurrenskraftigt alternativ till bankfinansiering. Det i sin tur gör att fastighetsbolagen förhoppningsvis lättare kommer att kunna hantera kommande års stora obligationsförfall.

Hållbara företagsobligationer fortsätter att växa. Hållbara obligationer är en möjlighet för många företag att attrahera intresse från fler investerare och marknadsföra sitt hållbarhetsarbete. Det är även för vissa en nödvändighet för att överhuvudtaget få tillgång till kapital på marknaden. Under 2023 gavs totalt 67 miljarder kronor hållbara företagsobligationer ut på den svenska marknaden. Det var en ökning med 5% jämfört med 2022. Totalt utgjorde hållbara obligationer hela 40% av den utgivna volymen företagsobligationer i svenska kronor under året.

Mer information om obligationer och möjlighet till finansiering på kreditmarknaden finns här:

Kapitalmarknadsfininsiering | Danske Bank