Elbilar allt vanligare i företagens vagnparker

En uppdaterad bilpolicy är ”low hanging fruit” när företagen profilerar sig grönt.

Utsläpp från inrikestransporter står för en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp. Sveriges nationella mål är att utsläppen ska minska med minst 70 procent senast år 2030. Företagsflottor är en av nycklarna till minskade utsläpp.

– Stora företag sitter ofta på komplexa vagnparker med en mix av både tjänstebilar och kommersiella fordon. Ett problem är att få en överblick över det totala klimatavtrycket från hela fordonsflottan för att kunna ställa om och ta steg mot grönare transporter, säger Niels Jörgen Larsen, chef för Danske Finans.

Danske Bank har utvecklat ett verktyg som kartlägger miljöprofilen på hela vagnparker. Verktyget estimerar det årliga koldioxidutsläppet baserat på befintliga fordon i vagnparken och visar vad som krävs för att reducera utsläppen och minska företagets klimatavtryck.

– När hållbarhetsfrågan kommer allt högre på företagsledningarnas agendor är en uppdaterad bilpolicy en ”low hanging fruit”. Det är ett enkelt och konkret sätt att komma igång med sitt hållbarhetsarbete, säger Niels Jörgen Larsen.

Nya skatteregler infördes i juli 2021 vilket också ökar företagens intresse att förnya sin bilpolicy. Utöver sänkta utsläpp av växthusgaser innebär en vagnpark med lägre utsläpp av växthusgaser även andra fördelar. Elbilar blir ett allt vanligare inslag i fordonsflottan.

– De nya skattereglerna innebär att det kan finnas pengar att spara genom att ställa om fordonsflottan. Ännu viktigare är att allt fler inser att stärkt miljöprofilering är bra för affärerna och att man stärker den interna moralen genom att visa på aktiviteter som bidrar till omställningen mot ett mer hållbart samhälle, säger Niels Jörgen Larsen.

Faktaruta utsläpp från transportsektorn
Preliminära siffror från Trafikverket visar att utsläppen från vägtrafiken minskade med 9 procent under 2020. Den största orsaken var att biltrafiken minskade med tio procent under pandemin, men ökad elektrifiering och energieffektivisering av fordonsflottan bidrog också.
Koldioxidutsläppen från nya personbilar minskade under 2020 från 120 g/km till 93 g/km tack vare att andelen laddbara bilar i nybilsregistreringen ökade från 11 till 32 procent.

SCB uppdaterar löpande statistik över den svenska fordonsparken

Mer information om Danske Banks verktyg för att kartlägga företagets vagnpark – GreenFleet70