EU’s stekheta hållbarhetsagenda i juli – 5 saker du måste ha koll på

Med start nästa vecka tar EU avgörande steg mot tre kommande taxonomier: en grön, en brun och en röd. Här är fem viktiga beslut/konsultationer att hålla koll på i sommar!

• Beslut om EU:s gröna taxonomi? Senast 7 oktober bör parlamentet och ministerrådet ha godkänt EU:s gröna taxonomiförordning. De kan begära en förlängning om två månader, vilket skulle försena ett beslut till 7 december. Kritiken mot taxonomin är förhållandevis stark och i Sverige har Riksdagens finansutskott instruerat Regeringen att både rösta nej och att förlänga beslutsperioden till december. Länderna som säger nej är än så länge, i minoritet. Kvalificerad majoritet krävs för att den gröna taxonomin ska accepteras.

Resterande miljömål i den gröna taxonomin, exempelvis frågorna kring biologisk mångfald, vattenskydd, cirkularitet, föroreningar ska presenteras den 30 juli. Dessa miljömål, särskilt kopplat till svenskt skogsbruk och vattenkraft, diskuteras livligt i Sverige.

Detaljer i den i folkmun benämnda ”bruna” taxonomin (”significant harm” taxonomy), presenteras med största sannolikhet 8 juli då konsultationen inleds. Även om målsättningen är att den bruna taxonomin ska bli lika detaljerad som den gröna taxonomin kommer den första konsultationen att bli mer övergripande, konceptuell. Vi förväntar oss få skarpa detaljer från start. Den bruna taxonomin är efterlängtad av finansbranschen och särskilt banker då den skapar möjligheter att särskilja gröna från bruna verksamheter .

Den sociala (röda) taxonomin. Kriteriet ”minimum social safeguards” har gradvis utvecklats och landar troligtvis i ytterligare en taxonomi; en social, röd, taxonomi. Att den tar avstamp i internationella överenskommelser inom FN/ILO och OECD är en tydlig utgångspunkt. Även här förväntas en konsultation äga rum från den 8 juli. Detaljnivån förväntas vara relativt hög då det är ett mer begränsat område än vad de bruna/gröna taxonomierna hanterar.

Green Bond Standard (GBS) blir ett frivilligt, men i princip obligatoriskt, ramverk som tar utgångspunkt i att finansieringen ska gå till aktiviteter som är avstämda mot taxonomin. Detaljer presenteras 6 juli.

• EU presenterar samtidigt med GBS (6 juli) en uppdaterad strategi för hållbar finansmarknad – antagligen för att inkludera diskussioner kring t ex sociala mål, internationella aspekter och många andra delar.