Miljardinvesteringar i CCS-teknik

Vid Värtan-verket ska Stockholm Exergi fånga in 800 000 ton koldioxid varje år genom miljardinvesteringar i CCS-teknik (video 3.20)

Stockholm Exergi är ett lokalt energibolag som producerar fjärrvärme, fjärrkyla och elektricitet. Vid anläggningen i Värtan pågår en fördjupad förstudie kring infångning av koldioxid med hjälp av så kallad CCS-teknik (Carbon Capture Storage). Det innebär att man fångar in koldioxid från luften, omvandlar den till flytande form och lagrar den på avsedd plats. Eftersom Stockholm Exergi använder biobränsle vid Värtan-verket kan stockholmarnas framtida energi bli klimatpositiv.

En fullskalig CCS-installation kräver investeringar i miljardklassen. EU-kommissionen meddelade nyligen att Stockholm Exergis bio-CCS-projekt erhåller stöd från EU:s innovationsfond. Anläggningen ska driftsättas 2025.