Ökat fokus på biologisk mångfald

Hotet om förlorad biologisk mångfald är inte bara ett hot mot vår planet, djuren, växterna och mänskligheten. Även företag kan få stora utmaningar om de inte tar hänsyn till biologisk mångfald i sin strategi.

Danske Bank och Danica Pension har i en ny rapport kartlagt hur 99 nordiska börsbolag arbetar med biologisk mångfald i sitt hållbarhetsarbete. Rapporten visar att 71 procent av de undersökta företagen är utsatta för affärsrisker kopplad till biologisk mångfald. Samtidigt har färre än 15 procent av företagen satt upp mål eller definierat hur de ska bidra till att återställa biologisk mångfald.

– Alla företag som använder naturresurser på ett eller annat sätt måste addressera frågan om biologisk mångfald. Ur ett företagsperspektiv är det en fråga om att framtidssäkra företaget eftersom frågan kommer att påverka företagets värdering, dess affärsmodell och tillväxtpotential, säger Mads Steinmüller, Head of Active Ownership på Danske Bank.

Fokus från finansbranschen

World Economic Forum (WEF) uppskattar att hälften av global BNP är antingen måttligt eller mycket beroende av biologisk mångfald och naturens ekosystemtjänster. För banker handlar frågan, i likhet med frågor kopplade till klimatförändringen, om en potentiell kreditrisk.

– Vi hoppas att politiker tar frågan om förlorad biologisk mångfald på samma allvar som klimatförändringarna. Det skulle innebära att flera företag behöver förhålla sig till risken. Som bank måste vi förstå dess effekter och stödja våra kunder i övergången till hållbara affärsmodeller, säger Samu Slotte, Global Head of Sustainable Finance på Danske Bank.

Den 7-19 november 2022 arrangerar FN en konferens om biologisk mångfald (COP15). Ett högt önskat resultat av konferensen är mätbara mål och metoder för uppföljning.

Danske Bank har i samband med FN’s konferens signerat ”Finance for Biodiversity pledge” och ska senast i slutet av 2024 mäta och rapportera hur banken påverkar naturen genom finansiering och investeringar. Dessutom ska banken inleda dialog med 30 stora, globala kundföretag som alla har en betydande inverkan på våra hav och skogar.