Oljebolagen måste anpassa sig till klimatagendan för att bli en attraktiv investering

Hur uppnår vi ett koldioxidneutralt samhälle senast 2050 och hur klarar vi Parisavtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader? Internationella energimyndigheten (IEA) publicerade nyligen en Net Zero rapport som beskriver vad som krävs.

Vi pratar med Kasper Larsen som är specialist på energisektorn på Danske Bank Asset Management, om hans syn på IEA:s rapport och den omställning som flera oljebolag står inför.

Vilka är de viktigaste delarna i rapporten?
Rapporten fokuserar på energi- och transportsektorerna som bör nå nettonollutsläpp senast 2050 om vi ska hålla den globala uppvärmningen under kontroll. I rapporten framkommer att inga nya olje-, kol- eller gasprojekt bör utvecklas från och med i år och att all energiproduktion bör vara koldioxidneutral senast 2040. Dessutom måste all försäljning av fossildrivna bilar stoppas 2035 och klimatkvoter, exempelvis trädplantering, bör inte räknas in för att kompensera för koldioxidutsläpp. Tidigare har FN:s klimatpanels (IPCC) tagit fram en färdplan mot ett koldioxidneutralt samhälle, vilket visar att det finns mer än väg framåt för att nå de globala klimatambitionerna.

Vad är svårast att förutse?
Att förutse utvecklingen under de kommande 30 åren är en svår uppgift. Till exempel är rapportens klimatplan beroende av utvecklingen av ny klimatteknik för sjöfart, användningen av grön vätgas för tung industri, högre koldioxidskatter och en kraftig minskning av energiförbrukningen av alla människor i världen.

För att världens energibehov ska kunna täckas med grön energi 2050 krävs att alla människor i världen minskar sin energiförbrukning med fyra procent per år i genomsnitt fram till 2030 och med 2,5 procent varje år under hela perioden fram till 2050. Annars håller inte IEA-rapportens färdplan. Jag oroas över att konsumenterna inte kan minska sin energiförbrukning så kraftigt. Planen kräver att vi drastiskt ändrar våra vanor och att bilar, hem, livsmedel och andra konsumtionsvaror blir betydligt mer energieffektiva – annars måste industrin vara den som ska skära ned i utsläppen ännu mer. I dagsläget är energiinfrastrukturen i stora delar av världen konstruerad för fossil energi och kan inte hantera energi från förnybara energikällor i så stora mängder. Massiva investeringar krävs i kraftnätet, och en viktig fråga är hur detta ska finansieras.

Enligt rapporten finns redan den teknik som krävs för att uppnå nettonollutsläpp av koldioxid till 2050. Varför investerar inte oljeindustrin mer i klimatteknik?
I rapporten konstateras att sol- och vindenergin måste utvidgas kraftigt för att påskynda elektrifieringen av samhället. I stort sett alla traditionella oljebolag – särskilt i Europa – har ambitioner att komma in på denna marknad och investera i grön teknik. Företagen behöver hitta en balans mellan intäkter och kostnader för att kunna driva en sund verksamhet och samtidigt göra investeringarna. Oljebolagen behöver helt enkelt en inkomstkälla för att driva på omställningen mot förnybara energikällor.
Så länge världen behöver transporter och energi, och kapaciteten med att elfordon och förnybar energi inte räcker till, så behövs fossila bränslen för att samhället ska fungera. Många företag återinvesterar en ökande andel av oljeintäkterna i att utöka sin produktion av förnybar energi. Men det tar tid.

Kan oljeindustrin förändras tillräckligt snabbt?
Oljebolagen är som supertankers som tar tid att ställa om till koldioxidvänlig teknik som kräver stora investeringar. Flera europeiska företag, som Shell, Total, Equinor och BP, har höjt målen för investeringar i ren energi samtidigt som oljeproduktionen hålls oförändrad. De vet att energiövergången är en risk och att det är nödvändigt att gå från svart till grön energi. Naturligtvis kan vi diskutera om deras planer är tillräckligt ambitiösa, men de behöver fortfarande oljeinkomster för att kunna tillhandahålla kapital för investeringar i grön energiinfrastruktur. Oljeindustrin i USA och andra delar av världen har varit trögare och är först nu medveten om att de ersätta fossil energi om de ska förbli relevanta och ha en livskraftig verksamhet i framtiden. Förändringstakten varierar kraftigt från företag till företag, liksom deras möjlighet att möta den ökande efterfrågan på grön energi.

Hur kan den gröna övergången finansieras om den inte bara skall genomföras av oljebolagen?
Hur samhället ska finansiera den gröna övergången är den stora frågan. I IEA’s rapport föreslås ett stopp för nya olje-, gas- och kolprojekt, vilket innebär en minskning av skatteintäkter. Nya marknadsreformer måste kompensera för detta för att frigöra pengar till de enorma investeringarna i grön infrastruktur. En lösning som föreslås är en global koldioxidskatt som bör vara högre än den är idag. Genom att beskatta koldioxidintensiva aktiviteter hårdare, exempelvis bensin- och dieseldrivna bilar, kommer konsumenterna i slutändan att betala för övergången. Indirekta subventioner i form av skattelättnader för oljeindustrin måste också fasas ut och i stället användas för att driva på i en grön riktning.

Vad är Danske Bank Asset Management’s inställning till oljesektorns omställning?
Vi instämmer i rapportens slutsatser och har mål kring koldioxidneutrala investeringar senast 2050. Det tvingar oss att hjälpa oljebolagen att ställa om till en mer klimatvänlig energiproduktion. Det är viktigt att oljebolagen tar till sig den gröna övergången om de ska förbli relevanta investeringsfall för oss på längre sikt. Det är de företag som bäst är bäst rustade för att skapa attraktiva, långsiktiga vinster för våra kunder.

Kan Danske Bank Asset Management driva oljebolag i en grön riktning?
Vi diskuterar med oljebolagen hur de kan övergå till en ekonomiskt sund, koldioxidvänlig energiproduktion så snart som möjligt. Oljebolagen lyssnar på oss eftersom de är angelägna om att vara en attraktiv investering. Det handlar om att använda vårt inflytande som investerare, ta ansvar och driva på omvandlingen, så att oljebolagen investerar i allt högre grad sina intäkter i förnybara energikällor.
Eftersom vårt mål är att skapa en attraktiv avkastning för våra kunder har vi ett starkt incitament att övertala företag att bli grönare så snabbt som möjligt. Omställningen ska framtidssäkra deras verksamhet, så att de levererar stabil avkastning framåt. Genom kontinuerlig kontakt med oljebolagens ledning och genom att delta med vår röst på årsmöten, så hjälper vi dem i omställningen från fossil energi. Vi har nyligen hjälpt till att välja nya styrelsemedlemmar till Exxonmed en tydlig agenda för att påskynda företagets klimatarbete, och vi har röstat för att Chevron ska sätta upp minskningsmål för dess Scope 3- utsläpp. Detta är exempel på hur vi aktivt ställer klimatkrav på oljeindustrin och kan göra skillnad.

IEA’s Net Zero rapport hittar du här