Sociala obligationer på stark frammarsch

Marknaden för sociala obligationer har exploderat under första kvartalet och växt med 600 procent jämfört med samma kvartal förra året. I Sverige är Kommuninvest en av pionjärerna och erbjuder nu ”Lån för Social Hållbarhet” till Sveriges 292 kommuner och regioner.

Den totala marknaden för hållbara obligationer omfattar gröna obligationer (finansiering av miljöprojekt), sociala obligationer (finansiering av sociala projekt), hållbarhetsobligationer (finansierar en mix av miljö och sociala projekt) samt det senaste tillskottet hållbarhetslänkade obligationer (finansiering kopplat till en organisations övergripande hållbarhetsmål). Under det första kvartalet 2021 har den totala marknaden för hållbara obligationer växt med drygt 300 procent och segmentet sociala obligationer växt med det dubbla – drygt 600 procent.

– Man ska komma ihåg att första kvartalet 2020 var ett historiskt starkt kvartal för den hållbara obligationsmarknaden, trots effekterna av Corona-pandemin. Därför är det anmärkningsvärt att både hållbara och sociala obligationer växer i sådan rasande takt, säger Lars Mac Key, ansvarig för hållbara obligationer på Danske Bank.

Att just sociala obligationer växt snabbare än andra hållbara obligationer under första kvartalet 2021, förklaras främst genom att EU’s stödprogram SURE (Unemployment Risks in an Emergency) emitterat sociala obligationer för att motverka de ekonomiska och sociala konsekvenserna av coronautbrottet.

Kommuninvest pionjärer
I Sverige har utvecklingen för sociala obligationer gått långsammare, mycket på grund av otydlighet kring vad som är socialt hållbart i en svensk/nordisk kontext. Men nu lanserar Kommuninvest “Lån för Social Hållbarhet”, baserat på förutsättningar definierade i Kommuninvests ramverk för Sociala Obligationer. Grunddokumentationen har utvecklats i samarbete mellan Kommuninvest, Danske Bank och SEB, samt erhållit ett andrahandsutlåtande från den oberoende analysfirman Sustainalytics.

– Kommuninvests ramverk för Sociala Obligationer och Lån för Social Hållbarhet är väldigt genomarbetat, och även om detta lån är riktat till kommuner och regioner så ser vi att det blir en benchmark för vad som är socialt hållbart i en nordisk kontext. Givet det stora intresset för hållbarhet bortom klimatfrågan så ser vi stor potential för att detta arbete blir en ”game changer” och startskottet för fler sociala obligationer i Sverige, säger Lars Mac Key.

Kommuninvests Lån för Social Hållbarhet ska finansiera investeringar som, enskilt eller i kombination med social insats, kan bidra till att nå sociala mål. Det finns tre breda lånekategorier: boende och boendemiljöer / trygghet, säkerhet och tillgänglighet / hälsa, idrott, utbildning och kultur. Efter en pilotfas finns nu ”Lån för Social Hållbarhet” tillgänglig för Sveriges 292 kommuner och regioner över hela landet.

– Lån för Social Hållbarhet har utvecklats utifrån en tydlig efterfrågan från medlemmarna. Många kommuner och regioner har på senare tid breddat Agenda 2030-arbetet genom att systematisera och intensifiera sina satsningar på social hållbarhet. Att då även kunna använda social finansiering som ett viktigt verktyg har varit ett återkommande önskemål. Jag ser mycket positivt på denna nya låneprodukt och på alla möjligheter som den för med sig, säger Göran Färm, ordförande i Kommuninvest Ekonomisk förening i en pressrelease.