Stor efterfrågan på hållbara fonder

Intresset för hållbara investeringsprodukter ökar kraftigt i hela Europa och har gått från ca 20 miljarder Euro under första kvartalet 2018 till närmare 120 miljarder Euro under första kvartalet 2021 (Källa: Morningstar).

Danske Bank lanserar sex nya indexfonder som kategoriseras ”hållbara” enligt Artikel 9 i EU:s förordning om hållbarhetsinformation (SFDR – Sustainable Finance Disclosure Regulation). För att definieras hållbar enligt Artikel 9 ska fonderna investera i verksamheter med målet att bidra till att lösa klimatutmaningarna och skapa förutsättningar för ett mer hållbart samhälle.

– Vi har anpassat våra investeringsprodukter för att göra det lättare för både privata och institutionella kunder att investera i en grön omställning. Gemensamt för de sex nya fonderna är att de följer EU:s riktlinjer för att bromsa klimatförändringar och bara investerar i företag som bidrar till att minska klimatpåverkan och främjar den gröna omställningen, säger Thomas Otbo, Chief Investment Officer på Danske Bank.

Utöver hållbara fonder erbjuder Danske Bank dessutom över 90 ESG-fonder. ESG fonder (från engelskans Environmental, Social and Governance dvs. miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) investerar i företag som fokuserar på klimataspekter, arbetsvillkor, mångfald eller antikorruption och ska leva upp till definitionerna i artikel 8 i SFDR.

Danske Bank har målet att 150 miljarder DKK ska investeras i hållbara fonder (enligt EU’s artikel 9 definition) senast 2030. Ytterligare 400 miljarder DKK ska investeras i ESG-fonder (artikel 8 enligt EU’s definition).

Om Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)
Den 10 mars sjösatte EU initiativet SFDR med en tydlig definition för vilka investeringsprodukter som får kallas hållbara. Syftet med SFDR är att underlätta för både privatpersoner och institutionella investerare att investera hållbart, skapa jämförbarhet mellan olika fonder och säkerställa att investeringsprodukter som marknadsförs som hållbara också levererar på det löftet.

Mer information om de nya indexfonderna på danskeinvest’s hemsida