Utbrett missnöje med ESG-rating – efterfrågar reglering

EU-kommissionen genomförde nyligen en undersökning som bekräftar användarnas missnöje spretande ESG-rating.

168 företag, investerare och kreditvärderingsinstitut deltog i undersökningen. Drygt 84 % av deltagarna i undersökningen ansåg att marknaden för ESG-ratings fungerar dåligt. Kritiken fokuserade på bristande transparens i ratingbolagens metodik, oförtjänt fördelaktig ESG-bedömning av storbolag och intressekonflikter när kreditvärderingsföretag också tillhandahåller konsulttjänster.

En färsk rapport från Europeiska centralbanken kom också fram till liknande slutsatser när den fann stora variationer mellan leverantörer och brister i att delge olika klimatfaktorers faktiska påverkan på kreditvärderingen.

Den tidigare väldokumenterade frågan om låg korrelation mellan olika kreditvärderingsinstitut kom upp. Volvo Cars och vindkraftsbolaget Ørsted underströk också den höga arbetsbelastningen med att upprätthålla flera olika värderingar från flera olika institut.

De flesta vill att ESG-klassningar ska regleras. Över 80 % av de tillfrågade ansåg att det var nödvändigt att vidta lagstiftningsåtgärder för att rätta till de konstaterade bristerna.

Förbättrad transparens i ESG-rating är en del i kommissionens sustainable finance strategy.