Varför är ett pris på koldioxid centralt i klimatfrågan?

I dagsläget betalar sällan de verksamheter som smutsar ner miljön för sin egentliga klimatkostnad. Det snedvrider konkurrensen eftersom det blir billigare att producera varor med hjälp av billig, fossil energi än att investera i energislag eller tekniker som reducerar utsläppen.

Ett koldixidpris skulle innebär att bankerna inte behöver ha den tekniska kompetensen för att kuna avgöra vilken teknisk lösning som är bäst ur ett klimatperspektiv eller för en specifik bransch. Istället kan bankerna enkelt följa vilka koldioxidkostnader en verksamhet har och på så sätt avgöra verksamhetens klimatpåverkan . Ett pris på koldioxid skulle påverka föreatgens lönsamhet. Ett ”smutsigt” företag får höga kostnader, medan ett ”grönt” företag får förhållandevis lägre kostnader och därmed även högre marginaler/bättre lönsamhet.

Företag med god lömsahet är tacksamma investeringsobjekt och attraherar mer kapital för fler investeringar. Fet blir helt enkelt en positiv spiral kopplat till de föreatg som lyckas bäst.

Se även ”Kan man kombinera hög BNP med låg energiproduktion”