Boprisindikatorn
Michael Grahn
Chefekonom, Danske Bank Sverige

Danske Banks Boprisindikator – försiktighet syns på bostadsmarknaden

Danske Banks Boprisindikator som avser prisutvecklingen på bostadsrätter inom Stockholms kommun visar att priserna på bostadsrätter sjönk under april med 1,6 procent. Justerat för säsongsfaktorer var nedgången dock något mindre på 0,7 procent. Alla bostadsrätter, bortsett från de i storleksklassen 30-40 kvm bidrog till prisnedgången i april. Vad gäller antalet transaktioner på bostadsmarknaden kan man konstatera att det syns en försiktighet bland hushållen. Vanligtvis går antalet transaktioner ner under april men nedgången detta år var större än normalt. Trots det, är omsättningen fortsatt högre än snittet för åren 2016-2019.

Prisutvecklingen kommande månader

Vi noterar att HOX siffor tydde på en nedgång, dock marginell, i bostadspriserna redan under mars, trots att vår egna boprisindikator visade en uppgång. För april däremot indikerar vår boprisindikator en nedgång vilket då innebär att bostadspriserna gått ned två månader på rad. Med det sagt är utsikterna framöver väldigt osäkra. Riksbanken har höjt styrräntan till 0,25 procent samtidigt som de flaggar för ytterligare två till tre räntehöjningar under året vilket innebär att styrräntan vid årsskiftet kommer att vara omkring 1 procent . Detta i kombination med den höga inflationen som råder, vilket redan minskar hushållens köpkraft drastiskt, kommer att drabba hushållen ytterligare. Att arbetslösheten dock väntas fortsätta ned fungerar troligtvis som en krockkudde men utsikterna för bostadspriserna framöver är ändå mycket osäkra. Man ska dock ha med sig att bostadspriserna sedan pandemin inleddes stigit med 25 procent. Att transaktionerna gick ned är dock en första indikation på den osäkerhet som troligtvis råder band hushållen. Framöver räknar vi med att bostadspriserna blir mer stillastående eller lätt fallande, men vi ser ingen större nedgång framför oss även om det givetvis inte går att utesluta..

”Stockholms bostadsmarknad visar i april initiala tecken på en svagare prisutveckling, säger Michael Grahn, chefekonom Danske Bank Sverige. Bostadsrättspriserna i Stockholm föll i både faktiska och säsongsrensade termer. I och med kraftigt fallande reallöner, fortsatt skakig börs och det faktum att Riksbanken nu påbörjat en sekvens med kvartalsvisa räntehöjningar åtminstone under det kommande året gör vi bedömningen att bostadspriserna kommer att falla något eller i bästa fall ligga still.”