Anders Gullesjö
Chef, Företagsmarknad, Danske Bank Sverige

Bör ert bolag ha en finanspolicy?

Danske Banks erfarenhet är att många företag saknar en finanspolicy. En finanspolicy fastställer riktlinjer kring hur bolaget ska hantera sina risker som valuta, räntor, aktier och råvaror men även finansiering, likviditet, kreditrisker m m.

Anders Gullesjö som är affärsområdeschef på Danske Bank, menar att det främst är bolag med en snabb tillväxt som missar att få en finanspolicy på plats. Ofta stannar policyn i företagsgrundaren huvud och skrivs inte ned. Och i det fall det finns en sådan, blir den ofta en snabbt utdaterad skrivbordsprodukt:

”Utan en finanspolicy blir det en uppenbar risk för ett växande bolag när nya personer tar över eller ska hantera företagets finanser. Större bolag har ofta en finanspolicy nedtecknad men där förekommer det istället att denna inte uppdateras tillräckligt ofta och då snabbt blir inaktuell”.

Varför måste företag ha en finanspolicy?

Finanspolicyn drar upp riktlinjerna för hur företaget hanterar finansiering, likviditet, kreditrisker samt finansiella risker såsom valutarisker, råvarurisker och ränterisker. Alla bolag har risker och bör ha en finanspolicy och det innefattar alla typer av verksamheter. Med den skillnaden att bolagen hanterar  olika typer av risker. Finanspolicyn bör tas fram och anpassas efter varje företags individuella risknivå.

”Storleken på bolag eller bransch spelar mindre roll. Ett litet företag som exempelvis tillverkar produkter av råvaror som fluktuerar prismässigt eller har mycket import och export kan ha lika stora risker som ett större företag”, säger Anders Gullesjö.

En finanspolicy efterfrågas bland annat av revisorn. Men även av potentiella långivare, leverantörer och kunder.

Vad riskerar företaget om man står utan? 

Att utsätta företaget för oväntade likviditetsmässiga påfrestningar och vinstbortfall som en följd av negativa förändringar i valutor, räntor, aktier, råvaror mm. Dessutom kan det få stora konsekvenser för företag om man inte har en tydlig kreditpolicy gentemot sina kunder

Företaget riskerar även att gå miste om avkastning på överskottslikviditet som en följd av att inte uppdatera finanspolicyn. Gamla policys lever kvar efter en tid när vi hade höga räntor och fortfarande reglerar företagets placeringar baserat på detta. I den lågräntemiljö vi har idag leder detta i sin tur till att bolagets avkastningskrav inte uppnås.

Företaget riskerar att stå utan finansiering. Om det inte finns en policy eller om intressenterna uppfattar att den är bristfällig och inte beskriver riskerna på ett korrekt sätt, kan finansiärer uppleva detta som en hög risk och finansiering kan bli onödigt dyr eller att man faktiskt går miste om en finansiär helt och hållet.

Själva innehållet i en finanspolicy har inte förändrats nämnvärt de senaste 20 åren. Men på senare år har behovet av mer avancerade placeringsreglementen ökat och bör idag tydligare beskriva risker kontra avkastning. Även exempelvis hållbarhetskraven (PRI FN) för placeringar bör lyftas fram.

Varför är det då så många som saknar en policy?

Anders Gullesjö tror att det beror på att det är svårt, komplext och att det tar tid att skriva en policy. För att komma vidare kan det krävas att man tar extern hjälp för att formulera en hållbar policy:

”Många företagsledare anser att de har kontroll på riskerna eller till och med ser riskerna som en möjlighet och att man därför inte behöver en skriftlig policy. Men i takt med att företaget växer och det kommer in nya medarbetare som handskar riskerna, ökar chansen de inte hanteras i enlighet med ägarens och styrelsens önskemål eftersom det inte finns en skriftlig policy att luta sig mot”

Att tänka på inför företagets första finanspolicy:

1. Enkelhet
En policy ska inte vara ett komplicerat och stort dokument.

2. Implementera
Om företaget har en policy men den inte efterlevs, kan det innebära att företaget utsätts för stora och onödiga risker.

3. Följ upp
Kontrollera löpande att alla finansiella beslut om finansiella åtgärder fattas i linje med de riktlinjer som finns i finanspolicyn.

4. Uppdatera
Det sker ständiga förändringar i de finansiella marknaderna och inom företaget. Om policyn inte uppdateras med nya regler och riktlinjer i takt med förändringarna kan företaget utsättas för onödiga och potentiellt kostsamma risker. Minst en gång om året bör bolagets finanspolicy revideras och uppdateras vid behov. Den bör varje år presenteras för och godkännas av bolagets styrelse, med eller utan uppdateringar.

5. Ta extern hjälp
Om man inte har tiden själv, ta hjälp externt från till exempel din bank. för att formulera en hållbar finanspolicy.

 

För mer information vänligen kontakta Anders Gullesjö, affärsområdeschef Danske Bank Sverige.