Danske Bank House View: Rusta portföljen för ett nytt marknadsklimat

En kombination av stigande räntor, krig och oro för lågkonjunktur har lett till en tuff start på börsåret 2022. Den senaste tiden har oron lugnat ner sig något, men vi anser ändå att det är viktigt att ha en balanserad risk i portföljen mot bakgrund stigande räntor och avtagande tillväxt. Rätt val av aktier och räntebärande tillgångsslag kan skapa mer stabilitet när marknaderna skakar. Vill du höra en fördjupande podd om House View, hittar du det här.

Världens börser har fallit sedan årsskiftet, till en början på grund av hög inflation och stigande räntor, och därefter till följd av den geopolitiska utvecklingen. Men det är inte bara börserna som sjunkit. Även räntebärande tillgångsslag har tappat i värde till följd av de hastigt stigande räntorna. Särskilt obligationer med långa löptider har minskat i värde, eftersom stigande räntor påverkar obligationskursen mer ju längre löptid obligationen har. Samtidigt som räntorna stigit har oron för en lågkonjunktur ökat. Inflation och högre räntor dämpar konsumenternas köpkraft och bromsar tillväxten i ekonomin. Hittills har hushållens konsumtion förblivit robust, men frågan är hur länge det förblir så. Mot bakgrund av ovanstående har vi gjort flera förändringar i vår investeringsstrategi.

Aktier: Vi höjer USA till övervikt
Amerikanska aktier har sjunkit mer än andra regioner sedan årsskiftet till följd av den höga andelen tillväxtbolag vars värderingar påverkats negativt av stigande räntor. I grund och botten är dock den underliggande tillväxten i ekonomin god. De amerikanska konsumenterna har så här långt inte deppat ihop till följd av inflationen, vilket beror på att arbetsmarknaden är stark och sparandet högt. Vi förväntar oss dessutom att inflationen toppat i USA, viket innebär att majoriteten av ränteuppgången också bör ligga bakom oss. Det kan ta bort en del av pressen från tillväxtbolagen. Den amerikanska aktiemarknaden erbjuder också ett visst skydd mot marknadsoro och svagare global konjunktur. När det blir stormigt på världens börser så brukar amerikanska aktier utvecklas relativt bra eftersom andelen kvalitetsbolag är högre än på andra marknader. Samtidigt leder ökad osäkerhet också i regel till att dollarn stärks, vilket ökar avkastningen för en svensk investerare.

Defensivt fokus inom sektorsstrategin
Inom globala sektorer föredrar vi en mer defensiv strategi än tidigare. Hälsovårdssektorn har exempelvis en hög avkastning på eget kapital och vinsttillväxt. Värderingen är rimlig och direktavkastningen god. Tillväxten i sektorn är hög, och den påverkas inte särskilt mycket av att tillväxten i ekonomin mattas av – medicin och hälsovård konsumerar vi ändå. Vi har en undervikt i den cykliska sällanköpssektorn, som väntas vara den första att påverkas negativt av att konsumenternas köpkraft minskar.

Vi gillar även så kallade kvalitetsbolag, som ofta historiskt har utvecklats bättre än marknaden generellt under perioder då tillväxten i ekonomin är låg eller negativ. Kvalitetsbolag är en beteckning för företag med etablerade affärsmodeller, stark vinsttillväxt och solida balansräkningar. Bolagen är ofta marknadsledande inom sitt område vilket gör att de har så kallad pricing power. De har historiskt ofta visat sig vara väl rustade för att klara turbulenta perioder med hög osäkerhet. Kvalitetsaktier finns inom alla sektorer, både cykliska och defensiva.

Obligationer: Inget ont som inte för något gott med sig
I en väldiversifierad portfölj utgör räntebärande tillgångsslag en viktig del. Statsobligationer fungerar normalt sett som en stötdämpare och värdebevarare i oroliga tider. Sedan årsskiftet har de dock minskat i värde till följd av att räntorna stigit. Men inget ont som inte för något gott med sig – ett högre ränteläge innebär även att den potentiella avkastningen på lite längre sikt ökat, och att den stötdämpande effekten kommer att fungera bättre vid nästa kris. Vi har en övervikt i företagsobligationer av typen investment grade. Investment grade står emot oro på marknaden bättre än obligationer med högre risk (som high yield och tillväxtmarknadsobligationer) tack vare den höga kreditvärdigheten, samtidigt som den förväntade avkastningen på ett års sikt är högre än i statsobligationer.

Som kund i Danske Bank
Detta är ett utdrag ur Danske Bank House View inför det tredje kvartalet 2022. House View är Danske Banks marknadssyn och investeringsstrategi på 3-12 månaders sikt. Som kund i Danske Bank får du löpande ta del av Danske Banks fördjupade marknadssyn och fullständiga investeringsstrategi.