Michael Grahn
Chefekonom, Danske Bank Sverige

Danske Banks Boprisindikator juni 2019

Prisutveckling i juni 2019
Danske Banks Boprisindikator som avser prisutvecklingen på bostadsrätter inom Stockholms kommun visade på en uppgång i juni med 0,5 % på månadsbasis. I säsongsrensade termer är uppgången något mindre. Säsongsrensat så steg antalet transaktioner marginellt jämfört med maj. Jämfört med juni 2018 och 2017 så steg dock antalet transaktioner fortsatt kraftigt, med 33 % respektive 12 %. Givet fjolårets utfall bedöms omsättningen dämpas något i juli.

*Fr o m mars 2018 upplaga av boprisindikatorn ingår även bostadsrätter utanför tullarna i Stockholm. Nästa siffra från Valueguard publiceras onsdag 18 juli kl. 06.00.

Prisutvecklingen kommande månader
Efter en nedgång i maj steg Boprisindikatorn något i juni. HOX-index har visat på en uppgång fyra månader i rad till och med maj. Trots tilltagande signaler om svagare ekonomiska utsikter såväl på hemmaplan som internationellt, vilket speglas bland annat i svagt konsument och företagsförtroende, så är hushållen uppenbart villiga att betala upp för sitt boende. Denna tendens syns även i en stabilisering av den nedåtgående trenden i kredittillväxten för bostadslån vilket sammanfaller med en minskad oro för stigande räntor.

– Priserna på bostadsrätter i Stockholm steg något i juni samtidigt som omsättningen fortsatt ligger högt över fjolårsnivån. Trots svagare tillväxtutsikter är hushållen beredda att betala upp för sitt boende vilket troligtvis hänger samman med ett lägre ränteläge, säger Michael Grahn chefekonom på Danske Bank Sverige