EU-regler för gröna fonder skjuts på framtiden

EU-kommissionen har skjutit upp implementeringen av fas två i EU’s disclosure-förordning (SFDR) till januari 2023.

Sedan i mars 2021 har finansbranschens aktörer börjat ange hur hållbara deras fonder är. Detta sker genom att kategorisera fonderna enligt EU:s disclosure-förordning (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR).

Fonder kategoriseras som artikel 8 -fonder (”ljusgrön”, ESG-fonder), artikel 9-fonder (”mörkgrön”, fonder med ett hållbart investeringsmål) eller artikel 6. Syftet med förordningen är att skapa en gemensam definition av vad som får kallas hållbart och undvika grönmålning av finansiella produkter.

– Sedan i mars har SFDR handlat om att fondbolagen själva ska klassificera sina fonder i olika hållbarhetskategorier. I fas två av SFDR regleras hur fondbolagen ska bevisa att fonderna lever upp till sin valda klassificering, berättar Roger Josefsson, hållbarhetschef på Danske Bank.

Den Europeiska tillsynsmyndigheten ESA fick uppdraget att ta fram fas två av SFDR. Planen var att EU-kommissionen skulle godkänt ESA’s förslag för att fas 2 skulle introduceras i januari 2022.

-Arbetet med att få fram ett fungerande regelverk varit så komplext att kommissionen nu för andra gången tvingas skjuta på datumet för implementering. Just nu är det januari 2023 som gäller, säger Roger Josefsson.

Danske Bank har arbetat för att möta den deadline som var satt till januari 2022.

-Det har varit intensiva månader för att omkategorisera våra fonder i linje med den nya EU-förordningen. I framtiden kommer cirka 95 procent av Danske Invest-fonderna att vara antingen ESG-fonder (dvs artikel 8-fonder) eller fonder med ett hållbart investeringsmål (artikel 9 fonder), säger Erik Eliasson, ansvarig för hållbara investeringar på Danske Bank.

Mer information finns på EU-kommissionens webbplats

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)
SFDR är en del av EU:s handlingsplan för hållbar finansiering, som syftar till att öka investeringar som stöder hållbar utveckling.

Fonder med ett hållbart investeringsmål (artikel 9-fonder) är fonder som utöver avkastningsmålet har ett mål kopplat till hållbarhet. Det kan exempelvis vara att bolagen i fondportföljen ska reducera sina koldioxidutsläpp med X procent varje år.

ESG-fonder (artikel 8-fonder) har inte hållbara investeringar som mål, men kan fortfarande främja miljö (E) eller sociala villkor (S). Fonderna ska även säkerställa god bolagsstyrning (G) och kan påverka företagen genom aktivt ägande eller genom att välja bort företag som inte presterar väl i ESG-frågor.