Boprisindikatorn
Michael Grahn
Chefekonom, Danske Bank Sverige

Fortsatt prisuppgång på bostadsrätter

Danske Banks Boprisindikator avseende prisutvecklingen på bostadsrätter inom Stockholms kommun visar att priserna fortsatt upp även under november men i en något lägre takt (0,35 procent m/m). Rensat för säsongseffekter steg dock priserna runt 1 procent. Detta samtidigt som antalet transaktioner fortsatt var betydligt fler jämfört med tidigare år.

Nästa siffra från Valueguard publiceras torsdagen den 17 december kl. 06.00
Prisutvecklingen kommande månader

Hittills har bostadsmarknaden visat sig väldigt motståndskraftig och följdeffekterna av coronakrisen har istället mynnat ut i högre priser. Den stora osäkerheten som rådde under början av pandemin (och bidrog till en prisnedgång) blev kortvarig och 2020 ser istället prismässigt ut att bli ett väldigt starkt år. Trots att nya restriktioner införts till följd av den ökade smittspridningen har detta inte fått någon effekt på varken bostadspriserna eller omsättningen. En bidragande faktor till detta är troligtvis att regeringen förlängt stödåtgärder som även framöver väntas hålla nere arbetslösheten. Så länge det inte syns några tecken på en förnyad oro på arbetsmarknaden ser vi heller ingen anledning till att priserna ska påverkas negativt.

– Det är bara att konstatera att inte ens under november, en månad då Covid19-spridningen tagit fart och restriktionerna ökar så sviktar Stockholms bostadsrättspriser. Uppenbarligen är injektionen från de låga räntorna och utsikter för en stabilare arbetsmarknad viktiga förklaringsfaktorer, säger Michael Grahn, chefekonom på Danske Bank Sverige.

Här kan du ta del av Boprisindikatorn från oktober 2020.