Frågan (allt)för många svarar fel på – vem har rätt till bostad och gemensamma tillgångar när ni separerar?

När man beslutar sig för att gå skilda vägar är det viktigt att fatta kloka beslut om den gemensamma bostaden och de gemensamma tillgångarna. Det är också skillnad på reglerna beroende på om man är gift eller sambo med eller utan samboavtal. Här reder vi ut vad som gäller – information som de flesta avfärdar, i tron att relationen kommer hålla för alltid.

När förhållandet är bra – prata om vad som händer när livet tar en vändning
Om ett samboförhållande tar slut, ska man fördela den så kallade samboegendomen mellan sig. Samboegendom är bostad och bohag som man skaffat gemensamt. Det spelar då ingen roll vem som har betalat för egendomen och äger den. Med bohag menas möbler, hushållsmaskiner och andra lösa saker som finns inne i den gemensamma bostaden (alltså inte bilar, cyklar etc). Har man skrivit ett samboavtal som undantar viss eller all egendom från bodelning så är det i stället det som gäller.

Vet du hur en bodelning går till?
Vid bodelningen tittar man på hur egendomarna var fördelade den dag då samboförhållandet upphörde. Med andra ord räknar man ut hur mycket varje sambo ägde av samboegendomen vid det datumet. Om samboavtal finns exkluderas de delar som omfattas av avtalet. Nästa steg är att fördela egendomen på sk lotter. Var och en har rätt att i första hand välja sin egen egendom eller den del av egendomen som man önskar sig. Den sambo som ska lämna en del av sin egendom till den andre sambon kan i stället välja att lämna ersättning i pengar.

Har en av er eller båda skulder?
Om någon av er eller båda har skulder räknar man av skuldbeloppet från personens andel av samboegendomen. Det är skuldbeloppet den dag då samboförhållandet upphörde som gäller. Det som återstår av samboegendomen när skulderna dragits av läggs sedan samman och fördelas därefter lika mellan parterna.

Jämkning – undantag från huvudregeln
Det finns vissa möjligheter att jämka beroende på t.ex. samboförhållandets längd, ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter. I vissa fall kan det vara oskäligt att en sambo ska lämna egendom till den andra om man gör en bodelning enligt huvudregeln.

Vem får bo kvar?
Den av er som bäst behöver bostaden har rätt att få den på sin lott. Om bostaden ägs av den andra sambon krävs att ett sådant övertagande anses skäligt med hänsyn till omständigheterna i övrigt. Så även om en gemensam bostad är en hyresrätt eller om en bostadsrätt inte är samboegendom kan det finnas en rätt för den som inte äger eller hyr bostaden att bo kvar om det är den sambon som bäst behöver bostaden.

Den som övertar bostaden ska ersätta den andra parten för bostadens värde. Finns det lån med säkerhet i bostaden ska den som inte bor kvar befrias från betalningsansvaret.  Det är viktigt att ni kontaktar banken för rådgivning.

Bodelningen ska dokumenteras
Bodelningen ska dokumenteras i en skriftlig handling. Det är klokt att ta kontakt med en jurist för att göra bodelningen så smidig och rättvis som möjligt. Men det är viktigt att kontakta banken för rådgivning.

Vad är skillnaden mellan sambo och gift vid en separation?

 

 

Är ni gifta och äktenskapet ska upplösas är huvudregeln att ni ska fördela i princip all egendom mellan er genom bodelning. Men det gäller inte om all egendom är enskild och ingen av er vill överta bostad eller bohag från den andra maken. Egendom kan vara enskild genom ett äktenskapsförord eller villkor vid gåva eller i testamente.

Så här går bodelningen till
Från bodelningen undantar man först enskild egendom och viss annan egendom av personlig natur. Sedan räknar man ut hur stor andel av den kvarvarande egendomen som vardera maken äger genom att utgå från vem som ägde vad den dag ni lämnade in skilsmässoansökan.

I nästa steg får var och en av er räkna bort sina respektive skulder från sin andel. Vissa skulder som gäller enskild egendom får i första hand bara räknas av från den egendomen. Det som sedan blir kvar på båda sidor läggs samman och därefter delas summan lika mellan makarna. Den make som äger mest egendom kommer alltså att behöva dela med sig till den andre maken.

Med ledning av de andelar som räknats fram ska egendomen fördelas på lotter. Var och en har rätt att i första hand välja sin egen egendom eller den del av egendomen som man önskar sig. Den av makarna som ska lämna en del av sin egendom till den andra kan i stället välja att lämna ersättning i pengar.

Jämkning – undantag från huvudregeln
Det finns vissa möjligheter att jämka beroende på t.ex. äktenskapets längd, ekonomiska förhållanden och omständigheter i övrigt. I vissa fall kan det vara oskäligt att en make ska lämna egendom till den andra enligt huvudregeln.

Vem får bo kvar?
Det är den av er som bäst behöver bostaden eller bohaget som har rätt att få den på sin lott. Det kan t.ex. bero på att maken har ensam vårdnad om barnen. För att en make ska få överta en bostad eller bohag som tillhör den andra maken ska det anses skäligt också i övrigt.Finns det lån med säkerhet i bostaden ska den make som inte bor kvar befrias från betalningsansvaret.

Bodelningen ska dokumenteras
Bodelningen ska dokumenteras i en skriftlig handling. Det är klokt att ta kontakt med en jurist för att göra bodelningen så smidig och rättvis som möjligt. De flesta har någon typ utav samarbetspart via t.ex. sin bank eller fackförbund. Via vårt samarbete med avtal24 kan du hos oss göra en familjejuridisk behovsanalys. Hos avtal24 skriver du avtal online eller tillsammans med jurist via telefon- eller videomöte. Istället för att gå till en jurist som fakturerar per timma skriver du avtalen i lugn och ro när det passar dig.