Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Handelssamtal och centralbanker sätter tonen i september

Börserna steg förra veckan med stöd av mjuka tongångar från kinesiskt håll. Trots att nya tullar trädde i kraft i helgen ser det ut som om handelssamtalen tar vid i september. Det är dock ingen garanti för någon snabb lösning – räkna med fortsatt volatilitet på marknaden.

I helgen adderade USA 15-procentiga tullar på kinesiska varor värda 112 miljarder dollar. De nya tullarna slår mer direkt mot amerikanska konsumenter än de föregående tullarna gjort. Även Kina införde nya tullar på amerikanska varor, däribland femprocentiga tullar på olja. Trots detta ser nya handelssamtal ut att bli av i september. Vi ser det dock som osannolikt att USA och Kina når ett avtal före det amerikanska valet nästa höst vilket betyder att osäkerheten består, och med den risken för stora svängningar på börsen.

Till följd av handelskrig och sviktande tillväxt, rekommenderar vi en undervikt i den globala industrisektorn. Inköpschefsindex har fortsatt nedåt, vilket pekar på att inbromsningen i industrin inte är över. Svag tillväxt och låg riskaptit riskerar att tynga cykliska industribolag mer än andra sektorer.

Riksbanken väntas skjuta räntehöjningen på framtiden
På grund av den globala inbromsningen väntar vi oss att penningpolitiken förblir mycket expansiv under en lång tid framöver. Under september lämnar både Fed och ECB lämnar nya räntebesked. Vi förväntar oss att Fed sänker räntan fem gånger det kommande året, och att ECB sänker depositräntan till -0,6 procent i september och dessutom startar upp obligationsköpen igen.

Även Riksbanken lämnar räntebesked nu på torsdag, och vi förväntar oss att man återigen skjuter den planerade räntehöjningen på framtiden. Svensk tillväxt saktar in och inflationsförväntningarna har vänt ner. Ovanpå det ligger handelskonflikten och Brexit som en våt filt. Andra centralbanker har redan gjort en helomvändning och flaggat för ökade stimulanser. Till följd av detta bedömer vi att Riksbanken denna gång skjuter höjningen på framtiden, och att nästa ränteändring istället kommer att bli en sänkning.

Låga räntor är bra för alla sektorer – utom en
Låga och negativa räntor är gynnsamt för aktiemarknaden generellt, utom för en sektor – den globala finanssektorn. Negativa räntor och ökad reglering kommer att sätta press på vinsterna under åratal framöver. Att räntekurvan inverterat gör det ännu tuffare, eftersom bankernas affärsmodell bygger på att låna upp kapital på kort löptid och låna ut på längre löptid, till en högre ränta. Bankaktierna ser lågt värderade ut, särskilt i Europa – men av en god anledning. Vi rekommenderar en undervikt.

Sökes: Exponering mot världens konsumenter och stabila utdelningar
En god nyhet är att världens konsumenter sällan har haft det bättre. Låg arbetslöshet och stigande löner kombinerat med låg inflation och ännu lägre räntor är helt enkelt en kraftfull vitaminkick. Vi ökar därför exponeringen mot sällanköpsvaror som gynnas av att världens konsumenter mår bra. Ett annat sätt att öka stabiliteten i en värld av osäkerhet är att leta efter utdelningar och låg konjunkturkänslighet. Det kan man finna inom kraftförsörjning (t ex elektricitet, vatten och gas), där utdelningarna är höga och tenderar att vara stabila över konjunkturcykeln. Vi rekommenderar därför en övervikt i globala sällanköpsvaror och kraftförsörjning, på bekostnad av en undervikt i finans- och industribolag.

Risken för hård Brexit har ökat – Kommerskollegium har checklistan
Deadline för Brexit kryper allt närmare, och risken för en hård Brexit har ökat. Vi bedömer att risken för en hård Brexit nu är 30 procent, men det mest troliga scenariot är fortfarande att Brexit återigen skjuts på framtiden. Företag som gör affärer med Storbritannien bör förbereda sig på att följa WTO-regler om det blir en hård Brexit den 31 oktober. Kommerskollegium har tagit fram en checklista inför Brexit som svenska bolag kan följa.

Detta håller vi koll på i veckan
I USA släpps ISM-index i morgon tisdag, och på fredag väntar viktig arbetsmarknadsstatistik som är viktig för Fed. Vi håller framför allt ögonen på tecken efter ökad arbetslöshet, då det historiskt varit en god recessionsindikator. Dessutom släpps Feds Beige book på onsdag kväll och två Fed-ledamöter talar under veckan.

I Europa är BNP-siffran för andra kvartalet i fokus på fredag. Vi förväntar oss att exporten fortsätter ta stryk på grund av handelskrig och Brexit. Dessutom söker vi efter tecken på att inbromsningen även börjar påverka inhemsk efterfrågan.