Hur går det med implementeringen av MiFIDII i Sverige?

Som en konsekvens av den turbulens som finanskrisen 2008 skapade, har lagstiftare och politiker arbetat fram nya regler för att öka stabiliteten och transparensen hos bankerna. Sedan dess har ett flertal olika regleringar införts och i januari 2018 ska det nya regelverket MiFID II sjösättas i Sverige.

Joakim Anjou, chef för Danske Bank Markets i Sverige, delade igår sin uppfattning kring hur status ser ut för implementeringen av regelverket för finansiella produkter i en paneldebatt på branschdagen Nordic Trading Briefing 2017 i Stockholm. Under paneldiskussionen berättade även Joakim om hur han tror att handeln med finansiella instrument kommer att påverkas av den ökade transparensen som regelverket syftar till.

Vad anser du att regelverket MiFID II tillför marknaden och vad innebär det för den verksamhet du ansvarar för?

Vi anser att regleringarna överlag är viktiga för att säkerställa att vi och våra konkurrenter står väl rustade för framtida kriser. Ökad stabilitet, transparens och ett stärkt förtroende för finansmarknaden är en naturlig väg framåt. På Danske Bank Markets i Sverige, implementerar vi MiFID II för att kunna handla finansiella produkter med våra företagskunder. Regelverket är brett, men initialt är det viktigast att få transaktionsrapporteringen på plats.

Hur tror du att marknaden kommer att hantera en mer transparent miljö och vilken effekt kommer transparensen få för risktagande vid handeln med finansiella instrument?

Det är viktigt att vi säkerställer en fungerade marknadsplats där alla aktörer värnar om likviditeten i marknaden. Initialt kan marknadsaktörerna vara något avvaktande, men med tiden är det rimligt att utgå ifrån att alla aktörer anpassar sig efter de nya förutsättningarna. Jag är optimistisk till att marknadsplatsen kommer att fungera väl även i framtiden.

Januari 2018 närmar sig, hur är din bild av hur det går med implementeringen?

Just nu befinner sig hela branschen i en mycket intensiv fas där stora komplexa system ska implementeras på kort tid. Även 2018 kommer att bli ett intensivt år ur det perspektivet och jag hoppas att vi därefter kan se fram emot en period med större lugn.

Finns det några utmaningar vi bör ta höjd för när det gäller implementeringen?

Det går framåt och det pågår som sagt ett intensivt arbete på många håll. Alla detaljer i regelverket är dock inte på plats än och vissa delar lämnar utrymme för tolkning. Vi tittar därför noga på regleringarna och analyserar intentionen som regleraren haft med regleringen och agerar utifrån detta och med kundens bästa för ögonen. Och vi är helt beroende av en löpande dialog med regleraren för att vi ska hamna rätt och få allt på plats.

Vad gör Danske Bank för att fortsatt vara relevant på marknaden?

Jag ser att vi även i fortsättningen kommer att behöva ha ordentliga muskler för att klara av de kostnader och utmaningar som regleringarna medför och för att kunna leverera de avancerade rådgivningstjänster som vår kunder vill ha. Vi är ödmjuka inför detta, men med vår starka balansräkning som Nordens näst största bank i kombination med kompetens, kundengagemang och flexibilitet, tror jag att det är en möjlighet snarare än ett hot för Danske Bank.