Klimatpolitiken får kritik av Finanspolitiska rådet

För att bromsa klimatpåverkan måste utsläppen av växthusgaser minska. Detta får ekonomiska effekter på hushåll och företag. Staten har flera viktiga roller att fylla för att klimatomställningen ska bli effektiv, accepterad och uthållig.

En ny rapport från Finanspolitiska rådet riktar kritik mot Regeringens klimatpolitik. Enligt rapporten saknar Regeringen en sammanhållen och begriplig klimatstrategi. Företag och hushåll får därför svårt att fatta genomtänkta investeringsbeslut och ställa om på ett kostnadseffektivt sätt.

Finanspolitiska rådets roll är att följa upp och bedöma måluppfyllelsen i finanspolitiken och den ekonomiska politik som regeringen föreslår. Rådet ska bidra till en ökad öppenhet och tydlighet kring den ekonomiska politikens syften och effektivitet.

Tydlig klimatpolitik driver investeringar

Klimatomställningen är en central politisk fråga. Den påverkar finanspolitiken på flera sätt. Bland annat genom behovet av offentliga investeringar, ekonomiska styrmedel för att minska utsläppen och kompensationsåtgärder för de som drabbas av stora kostnader. Rapporten kritiserar både åtgärder som införts under mandatperioden, avsaknaden av en plan för att minska utsläppen och för att målen om klimatneutralitet 2045 blri svåra att nå.

Trots att EU:s klimatmål avser ackumulerade utsläpp, skjuts beslut om åtgärder för att minska utsläppen till framtiden. Ett exempel är sänkt reduktionsplikt. Kritiken pekar på att detta sannolikt kommer att kräva kraftfulla utsläppsminskningar i slutet av 2020-talet för att Sverige ska kunna uppfylla sina EU-åtaganden 2030, särskilt inom transportsektorn.

Regeringens klimathandlingsplan kritiseras även för att sakna en sammanhållen och begriplig strategi. Det är nödvändigt för att individer och företag ska kunna fatta rätt investeringsbeslut och genomföra omställningen på ett kostnadseffektivt sätt. Klimathandlingsplanen anklagas för att vara baserad på förhoppningar om att framtida åtgärder ska leda till att målen uppnås, snarare än tydlig och konkret information om hur klimatmålen ska nås.

Klimatomställningen förväntas innebära en ekonomisk belastning på kort sikt för många hushåll. Inte minst i samband med övergången till en fossilfri fordonsflotta och högre drivmedels- och elpriser. Rådet föreslår olika former av lokal kompensation, särskilt för att minska skillnaderna i hur omställningen påverkar stad och glesbygd, inklusive användning av intäkter från koldioxidskatt till riktade statsbidrag till glesbygdskommuner.

Klimatpolitiken behöver förklaras och försvaras för att uppnå acceptans, även för de uppoffringar som är nödvändiga. Detta kräver politiskt ledarskap som tydligt beskriver varför klimatomställningen är nödvändig, vilka de viktigaste åtgärderna är, och hur hushåll och företag påverkas när man tar hänsyn till kompenserande åtgärder.

Många företag driver på omställningsarbetet i Sverige. Möt några av dem här