Minskad biologisk mångfald växande finansiell risk

2019 publicerade IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem) en rapport som fastslår att människan använder mer energi, mat och material än någonsin tidigare – allt på bekostnad av natur och ekosystem. Människan förstör naturens möjlighet att försörja jorden med ekosystemtjänster som pollinering, bördig mark och rent vatten. Mänsklig verksamhet har redan förändrat 75 procent av jordens yta och 66 procent av havsmiljön. Miljontals arter riskerar att utrotas inom kommande årtionden. Forskarna uppskattar att vi förlorar arter i en hastighet som är 100 till 1000 gånger snabbare än planetens naturliga utveckling.

Dessa dramatiska förändringar har också en enorm påverkan på den globala ekonomin. Mer än hälften av världens totala BNP är beroende av naturen och dess ekosystem. En studie av den nederländska centralbanken gjort visar att 36 procent av den nederländska finansiella sektorn är exponerad mot risker kopplad till biologisk mångfald. Gruvindustrin, kemikalieindustrin, jordbruks- och livsmedelssektorn, skogsnäringen – alla är industrier vars verksamhet kraftigt påverkas framöver. Hur stor del av den svenska finansiella sektorn som är exponerad mot risker kopplad till biologisk mångfald är fortfarande outrett.

Samu Slotte

”Mer än hälften av världens totala BNP är beroende av naturen och dess ekosystem.”

Samu Slotte, Global Head of Sustainable Finance på Danske Bank

Krisen inom biologisk mångfald och ekosystemens tillstånd är nära besläktad med en eskalerande klimatkris. En av de fem största drivkrafterna bakom förändrad biologisk mångfald är just klimatförändringen. Men frågan om biologisk mångfald har ännu inte diskuterats med det allvar som den förtjänar. FN:s planerade toppmöte, som förhoppningsvis blir ”Paris-ögonblicket” för biologisk mångfald, har skjutits upp flera gånger och det är oklart när det kommer att hållas.

Det krävs snabba åtgärder för att ställa om den globala ekonomin från en ”naturtärande” ekonomi till en ekonomi som stödjer samhället både på kort och lång sikt. Finansbranschen spelar en viktig roll i att bevara biologisk mångfald genom styrning av kapital och genom att reducera naturrelaterade finansiella risker.

För att komma dit måste riskerna kopplad till minskad biologisk mångfald på lån och investeringar kunna bedömas. Danske Bank har som första nordiska bank gått med i PBAF (Partnership for Biodiversity Accounting FInancials), en internationell organisation som arbetar med att utveckla standardiserade principer för konsekvensbedömningar av biologisk mångfald på lån och investeringar.

Vi avser ta fram mål kring biologisk mångfald för våra utlånings- och investeringsportföljer på samma sätt som vi tidigare satt klimatrelaterade mål (Net Zero targets) för våra portföljer. Det möjliggör styrning av kapital från sektorer med negativ påverkan på biologisk mångfald till sektorer med positiv effekt. Det skapar möjlighet att engagera oss i företag och skapa finansiella produkter som stimulerar företag att övergå från naturnegativ produktion till naturpositiv. Att lösa klimatet och krisen med den biologiska mångfalden måste gå hand i hand.