Northvolt första batteritillverkare med mörkgrön stämpel

Tillsammans med Danske Bank har Northvolt tagit fram ett ramverk för grön finansiering som beskriver Northvolts strategi för gröna investeringar. Det är ett av få ramverk som integrerat EU-taxonomins kriterier i sin helhet och det första ramverket från en battieritillverkare som får en mörkgrön stämpel av det oberoende verifieringsföretaget CICERO Shades of Green.

Batteritillverkning är en kapitalintensiv industri. Enligt Northvolt kommer ramverket att stödja finansieringen av deras expansionsplaner och påskynda bolagets omställning till nettonollutsläpp.

Den internationellt erkända tredjepartsverifieraren CICERO Shades of Green har bekräftat ramverkets förenlighet med EU’s taxonomi samt givit ramverket sitt högsta betyg; Mörkgrönt. Det är första gången batteritillverkarenår den högsta nivån. CICERO Shades of Green ger även Northvolt högsta betyg ”Excellent” för bolagets styrning och policys vad gäller hållbarhet.

De höga betygen motiveras dels genom batteriers betydelse för den globala elektrifieringen. Men högsta betyg hade inte kunnat nås utan Northvolts strategi för att hantera miljömässiga och sociala risker i värdekedjan, starka mål och ansträngningar för att minimera utsläpp, samt Northvolts bidrag till en cirkulär ekonomi genom ökad batteriåtervinning.

– Northvolt visar genom sitt gröna finansieringsramverk att de inte bara tillverkar en produkt som spelar en viktig roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle, de visar också att de gör det på ett miljömässigt-och socialt hållbart sätt och i linje med vad EU definierar som grönt, säger Moa Duvhammar, Hållbara Obligationer Danske Bank.

– Det gröna finansieringsramverket öppnar dörrar för mer kapital från investerare och banker då de idag ställer högre krav på hållbarhet i sina investeringar. Vi på Danske Bank är oerhört stolta över att få ha varit en del av Northvolts resa och ta fram detta ramverk som är det första av sitt slag att få en Mörkgrön stämpel och vara förenligt med EU:s taxonomi, säger Lars Mac Key, ansvarig för Hållbara Obligationer på Danske Bank.

Bakgrund: EU:s taxonomi
För att nå EU:s klimatmål och målsättningarna inom den gröna given behöver investeringar i större utsträckning styras mot hållbara projekt och verksamheter. En förutsättning för detta är att investerare, företag och beslutsfattare kan identifiera och jämföra investeringar utifrån gemensamma definitioner av vad som är hållbart. Etableringen av ett klassificeringssystem för miljömässigt hållbara verksamheter, en så kallad grön taxonomi, är därför en åtgärd inom ramen för EU:s handlingsplan för finansieringen av hållbar tillväxt.
För att en viss ekonomisk verksamhet ska klassificeras som miljömässigt hållbar så ska den bidra väsentligt till ett eller flera av sex fastställda miljömål, inte orsaka betydande skada för något av de övriga målen, och uppfylla vissa minimikrav inom social hållbarhet. Det krävs också att verksamheten överensstämmer med mer detaljerade villkor, så kallade tekniska granskningskriterier, som fastställs av kommissionen i delegerade akter till förordningen.

Läs mer på Northvolt eller Danske Banks webbplatser