https://www.youtube.com/watch?v=T6418jn3i0g&feature=youtu.be

Risk för minskad konsumtion när bostadspriserna faller

Michael Grahn, chefekonom på Danske Bank kommenterar Nordic Outlook.

Under de senaste kvartalen har ca 1 procent av BNP varit kopplad till bostadsbyggandet. Danske Bank ser nu att det finns stor sannolikhet att denna trend kommer att vända. Bostadsbyggandet och utvecklingen av priser på bostäder har historiskt haft ett samband. Nedgången av bostadspriserna som skedde bland annat i början av 1990-talet och under finanskrisen 2008-2009 innebar en stark negativ inverkan på bostadsinvesteringar och därmed på BNP-tillväxten. Historiskt sett så har ett prisfall på 10 procent dragit ner bostadsbyggandet med 30-40 procent sett över en dryg tvåårsperiod.

Prisfall på bostäder att vänta
Efter den senaste tidens stabilisering av bostadspriserna kommer enligt Danske Banks prognos sannolikt priserna återigen att falla de närmaste månaderna. Detta i kombination med att det finns ett överskott på nyproducerade bostäder gör att byggandet av nya bostäder kommer att bromsa in.  Historisk data visar också att det finns en betydande risk att svenska hushåll kommer att hålla hårdare i sina plånböcker när bostadspriserna sjunker.

Nedanstående diagram visar ett påfallande samband mellan nedgången av bostadspriser och konsumtion. Det tyder på att det förväntade prisfallet av bostadspriserna kan leda till att den privata konsumtionen stannar av under de närmaste kvartalen framöver.

Ingen höjning av styrräntan nästa år
Danske Bank bedömer att inflationen kommer att minska ytterligare under de närmaste månaderna vilket skulle få som följd att Riksbanken avvaktar med räntehöjningar. Enligt Danske Banks prognos kommer Riksbanken höja styrräntan först 2020.

Ta del av hela Nordic Outlook här.