Satsning på biodrivmedel språngbräda för svensk skogsnäring

Kvällens frågor och svar från deltagare på webinaret hittar du här: Frågor webinar skog dec 2020

Tryckpapperskollap­sen i norden har gjort att förädlingsgraden i den svenska skogsindustrin minskar och andelen skog som används till energi ökar. Närmare 50 procent av den avverkade skogen går till energiproduktion. Biodrivmedel är språngbrädan mot högre förädling av den svenska skogen och framtida lönsamhet för industrin.

– Jag har flera gånger frågat mig ”varför kommer inte produktionen igång?”. Det är nu eller aldrig som branschen måste investera i bioraffinaderier för storskalig produktion av biodrivmedel. Det i sin tur gör att företagen kan ta ett lönsamt nästa steg mot att producera nästa generation av avancerade skogsprodukter som bioplaster och kolfiber, säger Johan Freij, chef för affärsområdet Skog & Lantbruk på Danske Bank Sverige.

Biodrivmedel enda vägen att nå Sveriges miljömål

Sverige har satt målet att bli helt CO2-neutralt år 2045 och redan 2030 ska transportsektorn ha reducerat sina utsläpp med 70 procent jämfört med 2010. Danske Bank bedömer i sin analys att biodrivmedel är den enda vägen för att nå dessa miljömål eftersom det kan bidra till den enskilt största utsläppsminskningen – en bedömning som delas av Trafikverkets scenarier för fossilfria transporter.

Sverige har redan idag ett inblandningskrav (reduktionsplikt) där cirka 20 procent biodrivmedel ska blandas i befintliga drivmedel och Regeringen föreslår en kraftigt ökad inblandning de kommande åren. Trots en aggressiv elektrifiering av fordonsflottan kommer efterfrågan på biodrivmedel vara omättlig de närmaste tjugo åren. Omställningen till fossilfria transporter på land, över hav och i luften kommer att ta tid.

– Det här är en unik möjlighet för både Sverige och svensk skogsindustri. Dagens biodrivmedel framställs i huvudsak av slaktavfall, frityroljor och palmolja – och hela 85 procent av Sveriges biodrivmedel kommer från importerade råvaror. En av världens största skogsnationer kan inte fortsätta att importera när vi själva sitter på tillgångarna. Det är kontraproduktivt både av miljömässiga och ekonomiska skäl, säger Johan Freij.

Danske Bank har också gjort en egen analys av hur skogsråvaran används av industrin i dag. En fjärdedel av den avverkade skogen blir trävaror, en fjärdedel går till produktion av pappersmassa och hälften av skogen används till energi.

– Förädlingsgraden av skogen sjunker med en vikande tryckpapperstillverkning och allt mer av skogen går då till energi. Här finns potential för industrin att få bättre betalt för råvaran på sikt, säger Johan Freij.

Hela marknadsanalysen Skog & Ekonomi finns tillgänglig digitalt och det går att prenumerera på denna kvartalsanalys helt kostnadsfritt