Skogswebinar

Skogskväll 7 september

Här kan du nu ta del av webinaret och nedan finner ni alla de frågor och svar som vi inte hann svara på under Skogskvällen.

Nyhetsbrevet Skog & Ekonomi hittar du här

Fråga
Hur stor press på priset på massaved bedöms nedgången i tryckpappersefterfrågan bli? Hur väl bedömer Ni att massavedspriset kommer att utvecklas framgent, och hur väl har det historiskt följt ”marknadspriset” på avsalumassa? Vad är er gissning, snittpris fritt bilväg per m3fub för BMAV Q3/Q4 -20?

Svar
Själva tryckpappersfallet eär en faktor bland många. Lagernivåer, bruksnedläggningar, flyttade underhållsstopp, etc är andra. Vi vågar inte ge en generell nivå i Sverige men bedömer att risken för en nedjustering är störst i norr. Mellansverige har redan låga priser och i Sydsverige ligger egentligen beslutet i Södras hand.
Korrelationen massapris och massaved återkommer vi till. För att göra en vettig jämförelse måste vi rensa för faktorer som stora stormar, etc.

Fråga
Hej, hur bedömer du att priserna på skogsfastigheter i norra Götaland kommer att utvecklas de närmaste åren?

Svar
Även om vi upplever att priserna är upptrissade och direktavkastningen är nere på extremlåga nivåer tror vi på en stabil marknad. Det är först om räntenivån börjar ticka upp eller om vi får någon form av fastighetskrasch i Sverige som skulle kunna få sen några större prisfall.

Fråga
Hej, tack för inbjudan. Hur ligger det till Internationellt nu och framöver med kapacitet som tillkommer, faller bort för olika segment inom papper, massa, och trävaror?

Svarades på träffen.

Fråga
Hur är prognosen för marknaden/efterfrågan I olika segment (massa, papp, träv) på (kort sikt 1-6 mån), (medellång 6-24 mån) och i ett längre perspektiv? Räcker virket globalt till befintliga och framtida behov? Det som händer inom tryckpapper, finns det fler riskprodukter där markn. riskerar vika?

Tycker vi svarade på frågan på träffen. Riskprodukter: Det finns inga skogsbaserade produkter där vi ser ett tydligt och långsiktigt fall. Däremot är både massa och trävaror råvaror som handlas på en världsmarknad med stora svängningar och spekulativa inslag. Massamarknaden har historiskt varit väldigt volatil och samtidigt valutaberoende. Beroendet av Asien har blivit större. Trävarumarknaden är stundtals extremt volatil. Långsiktigt tror vi på en stabil efterfrågeökning på både massa och trävaror.

Svar
Hur bedömer banken utvecklingen av den svenska kronan ?

Fråga
Hur fort kommer strukturomvandlingen (nedläggning av pappersbruk ) att gå nationellt resp internationellt ?

Svar
Se nyhetsbrev. Vi ser nu tre stora nordiska nedläggningar vid kommande årsskifte. Det ger en viss respit till övriga aktörer i marknaden. På sikt kommer minskningen av antalet enheter att fortsätta.

Fråga
Finns en bedömning på hur skogsråvaruefterfrågan i baltikum och östeuropeiska länder som tjeckien, polen, ryska karelen påverkats och kommer att vara kommande år?

Svar
Vi har en svag kunskap om Karelen. Tjeckien är ett av de värst barkborredrabbade länderna i Europa. Stora områden av granskog kommer att slås ut vilket ger ett överutbud av timmer från Tjeckien under denna period. På sikt kan industrien i dessa områden tvingas importera råvara. Baltikum är fönstret mot marknaden i Östersjön med de största svängningarna på virkespriserna. De har ingen massaindustri utan är hänvisade till export mot Sverige och Finland i huvudsak. Nedlagda bruk och stora lager ger mycket låga massavedspriser, i exempelvis Riga hamn på 29 EUR/m3, för tillfället.

Fråga
De senaste 30åren har temperaturen stigit med ca 2grader här enligt SMHI jämfört med föregående 30års period. Det är troligt att nästa 30år förändras liknande och med mer torrperioder. Träd kommer växa mer men kvaliteten påverkas negativt för t.ex timmer. Hur går era ekonomiska råd här framåt?

Svar
Fruktansvärt komplex fråga. Ett kort svar på en oändlig fråga. Om du är skogsägare så tror vi att du skall arbeta för att minska riskerna. Det kan du göra genom att vara noggrann att plantera trädslag efter ståndort även på micronivå. Tall på höjder och torrare partier, gran i slänterna och behålla löv i sänkorna. Jobba mer med trädslagblandningar i bestånd där det passar. Färre ingrepp/gallringar. Kortare omloppstider. Följa naturliga gränser och topografi vid olika åtgärder.

Fråga
Hur har Sverige klarat corona-krisen (ekonomiskt) om man jämför med andra länder? • Vad tror ni kommer hända med pundet vs kronan framöver? Några speciella risker?

Svar på träffen.

Fråga
Barkborren är ju alltid på agendan i södra Sv. och central Europa. Hur tror ni att priserna på gran kommer att påverkas under de närmaste åren? Blir det brist om några år när angreppen förhoppningsvis avtar?

Svar
Nu påverkas priserna negativt beroende på de enorma angreppen, framförallt på sämre grantimmerkvaliteter och bränsleved. På sikt kan det mycket väl bli så som du antyder. Vi kan få se en ökad export av grantimmer och granträvaror till Europa om några år.

Fråga
Varför har talltimret fått en comeback?

Svar på träffen

Fråga
Varför är virkespriserna så låga i Mellansverige? Är virket sämre där eller finns det färre sågverk och industrier där jämfört med övriga landet?

Svar
Vi svarade delvis på den på träffen. I Mellansverige har vi ett underskott på virke i förhållande till industristrukturen och stora områden med mycket hög kvalitet på virket. Norra Värmland har långa transportavstånd men i övrigt har vi normala avstånd till industrin. Det är alltså inte tillgången och kvaliteten som verkar negativt för priset. Däremot har vi färre köpare av virket i området och en stor import från Norge över gränsen. Mellanskog saknar en stor lönsam skogsindustri som Södra exempelvis.

Fråga
Vart kommer massavedsberget att ta vägen?

Svar
Som virkeschef misstänker jag att du vet detta så vi borde nog fråga dig. Sannolikt kommer det inte att ta vägen någonstans. Det kommer att lagras tills det är upparbetat. Vi har haft stora lager tidigare. Det mest extrema efter Gudrunstormen. Däremot kommer lagret att skapa en broms på massavedspriserna så länge det finns kvar.

Fråga
Hej, En fråga om generationsväxling. Tre syskon som är 33 % var, en vill bli utlöst så att det blir en med 66 % och det andra syskonet behåller sina 33 %. Hur skulle man finansiera detta? Marknadspriset skulle bli för högt för att lösa, skogens del skulle inte klara räntorna , tror jag. Idder ?

Svar
Hej. När det gäller generationsskiftes- och finansieringsfrågor vill vi ogärna svara i allamänna termer. Ring, eller maila oss så tar vi ett snack. Det brukar finnas en mängd olika lösningar på en frågeställning.

Fråga
Kan ni säga några ord om marknaden och utsikterna för energived?

Svar på träffen.

Fråga
Exporterar Sverige barkborreskadat virke till USA?

Svar
Ja.

Fråga
Går det såga mindre dimensioner (2 by 4) av ”massaved” för export USA?

Svar på träffen.

Fråga
Hur kommer det sig att alla Danskes experter finns i södra sverige?

Svar på frågan på träffen.

Fråga
Vad driver massapriset uppåt?

Svar
Hittills är det NBSK priserna i Kina som har börjat röra på sig. Terminerna på Shanghaibörsen började dra iväg i mitten av augusti och sedan dessa har vi sett annonserade prishöjningar om mellan $10-20 och förra veckan steg priserna enligt FOEX PIX (fakturerade priser) med hela $8 på den vecka, så det är tydligt att den marknaden rör på sig. Orsaken till uppgången är en kombination av att vi kommer i en starkare säsong (pappersproduktionen brukar öka under fjärde kvartalet) med behov av att bygga upp lager som tömts under våren och sommaren. Del är det en effekt av att det kommer att vara ovanligt många underhållsstopp denna höst pga de stopp som skulle ha varit i våras i princip samtliga sköts till hösten pga COVID-19.

I Europa har listpriserna inte rört på sig och listpriset ligger kvar på $840. Södra och SCA har dock bägge annonserat prishöjningar med $40 från och med 1 oktober. Bägge hänvisar till den starka kinesiska marknaden och de kommande underhållsstoppen. Sen spelar det troligen in att bägge verkligen vill få till en prishöjning efter nästan 12 månader med låga priser och därför försöka smida medan järnet är varmt.

Fråga
Vad måste man tro på för att vi ska få upp timmerpriserna rejält till första kvartalet 2021?

Svar
En fortsatt galen USA-marknad som smittar av sig till England och Europa och stora stimulanser i byggsektorn.

Fråga
Ser ni (i kristallkulan) någon skillnad på barrmassa och lövmassa. Lager, importer, priser etc . .

Se några frågor upp samt följande svar
Om vi talar NBSK (barrmassa) och BHK (eukalyptusmassa) så dras bägge med höga producentlager. Eftersom prispremien barr vs lövmassa redan är uppe på omkring $160 så krävs det troligen en uppgång även för lövmassa för att barrmassan ska gå upp den kommande tiden. Sen man på långsiktig efterfrågan brukar man säga att efterfrågan på barrmassa växer cirka 1-2% per år och på lövmassa (eukalyptus) med cirka 2-3% per år (eftersom den senare är billigare och den vanligare kvaliten).

Specifikt i norra Sverige är det troligt att SCAs utbyggnad av CTMP-linjen i Ortviken i Sundvall kommer att öka deras förmåga att använda deras egna lövträd bättre än idag.

Fråga
I maj 2020 såldes 126 ha prod skog i bolagsform i Blekinge till 30 Mkr (rykte). Motsvarar rekordhöga 238 000 Kr/ha eller 805 Kr/m3sk. Majoriteten av virkesförrådet måste avverkas omg. Årlig direktavkastning blir mkt låg efter avverkning. Är detta en hållbar prisutveckling på skogsmark i Götaland?

Svar
Som sagt, priserna är väldigt höga på skogsmark i Sydsverige och vissa enskilda transaktioner drar iväg något alldeles förskräckligt. 805 kr/m3sk är inte den högsta notering vi sett i denna del av landet. Just priserna på skogs om säljs i bolagsform har varit på extrema nivåer. Vi tror att orsaken är den extremt låga räntan och avsaknaden av investeringsalternativ med moderat risk. Detta i kombination med att det finns ytterst få fastigheter till salu där bolag kan förvärva, speciellt i Sydsverige.

Fråga
Hur tror Ni om granens framtid ? Sten Thunberg

Svar på träffen.

Fråga
Hur har priset på biobränsle påverkats?

Svar
Dessa priser är mycket låga för tillfället. Speciellt om virket finns i områden med långa avstånd till energivedsförbrukare.

Fråga
Har de massiva barkborreavverkningarna i Norra Europa/Södra Sverige avslutats?

Svar
Nej de pågår i allra högsta grad. Alla som äger granskog i drabbade områden bör återigen gå ut och inventera. Det var en mycket sen svärmning i år.

Fråga
Hur stort är intresset från nya investerare i skogsfastigheter att använda skogen som kolsänka och sälja CO2 utsläppsrätter?

Svar på träffen.

Fråga
Finns det risk för att priser på skogsfastigheter blir så högt att det blir en ”bubbla”

Svar på träffen.

Fråga
Hur stor andel av tryckpapperstillverkningen i Europa finns i Norden. Vad händer i hela Europa?

Svar
Ungefär en knapp tredjedel av tryckpapperskapaciteten i Europa finns i Norden innan de kommande, nordiska nedläggningarna vid årsskiftet.

Fråga
Var ligger det genomsnittliga hektarpriset på skog i Norrland / Svealand ?

Svar
Enligt Ludvig & Co i deras senaste prisstatistik från våren 2020 ligger hektarpriset i Norra Sverige på ca 30 kkr/ha, Mellansverige ca 71 kkr/ha och Sydsverige 114 kkr/ha.

Fråga
Till Therese; det kärvar ju ändå rejält i förhandlingarna om ett Brexit-avtal mellan EU och Storbritannien. Även om ni ”tror” att det blir ett avtal – vilken påverkan skulle det få om vi har en avtalslös situation vid årsskiftet

Svar
Det har du helt rätt i. För närvarande verkar tyvärr EU och Storbritannien stå rätt långt ifrån varandra i vissa frågor. Som du nämner så tror vi ändå att man kommer att få till ett frihandelsavtal (om än i begränsad form) vilket torde vara pund-positivt på sikt. Om vi däremot mot förmodan hamnar utan avtal så kommer troligen pundet ta stryk. Däremot tror vi inte att det blir någon större försvagning, då pundet redan har försvagats av hela Brexit-historien, men absolut märkbart. Inte minst får vi nog räkna med rätt stor volatilitet om vi hamnar utan ett avtal.

Fråga
Direktavkastningen i skogen är ju relativt låg. Hur kraftigt belåning bedömer banken att en skogsfastighet tål över tid?

Svar
Vi har en exceptionellt låg ränta nu vilket drivit upp priserna och sänkt direktavkastningen. Traditionellt och på lång sikt så bör man inte ha en belåningsgrad på över 50 % för skogsmark. Men allt beror på skogen. Köper man en kalmark och skall belåna den med skogens avkastning för räntor och amorteringar så är ju belåningsgraden noll. Därför är det så otroligt viktigt att diskutera med oss på banken. Vi kan skog och vi kan analysera din ekonomi och vårt intresse är identiskt med ditt som köpare. Du skall kunna glädjas av och med din skog utan att råka i ekonomiska bekymmer under resan. Kontakta oss.

Fråga
Hur bedömer ni effekterna av barkborre på virkesmarknaden i Sverige och EU framöver? Hur stor blir egentligen effekterna på utbudet av virke och därmed virkespriser?

Se tidigare svar och svar under kvällen.

Fråga
Hur kan vi som skogsägare få nytta av de grönaobligationerna med tanke på ökat fokus på hållbarhet och att skogen är en kolsänka?

Svar
Gröna obligationer vänder sig till investerare som vill låna ut sina pengar till hållbara projekt eller tillgångar. Eftersom investerarna ofta är beredda att få en lägre ränta på sina pengar på grund av att den underliggande tillgången är ”grön” kan utfärdaren av obligationen ofta få en lägre ränta. Bland annat har Danske Bank finansierat gröna lån med skog som underliggande tillgång där vi kan konstatera räntenivån varit lägre.

Fråga
Om skog i Svealand kostar i snitt över 100.000 SEK/ha, vad blir den förväntade
avkastningen?

Svar
En förväntad avkastning på skog är alltid beroende av den enskilda skogens förutsättningar och skogstillstånd. Därför är det omöjligt att svara på frågan. Men för att ge dig en guidline så bedömer vi att en genomsnittlig med ett pris på 100.000 kr/ha kommer att ha en direktavkastning (ej värdestegring) på under 2 %.

Fråga
Värderar danske bank skogar , och hjälper till vid generationsskifte?

Svar
Ja i allra högsta grad. Vi har 20 st personer som enbart fokuserar på skogs- & lantbruksfastigheter. Vi vågar påsta att både kompetens- erfarenhetsnivån är mycket hög i gruppen. Vi är dock inte de som är med och genomför själva generationsskiftet utan vi är samtalspartnern och bollplanket som guidar våra kunder rätt genom en process, exempelvis generationsskifte.

Se tidigare frågor och svar från Skogswebinariet som hölls 8 juni 2020