Skogswebinar

Skogswebinar 8 juni

Den 8 juni höll Danske Bank i samband med rapporten ett skogswebinar där publiken kunde ställa sina frågor till våra experter. Här kan du nu ta del av webinaret och nedan finner ni alla de frågor och svar som vi inte hann svara på under kvällen.

Anonym
Vi är drabbade av granbarksborrar sedan 2019. Då nästan 80% av virket från gran används i byggnader (reglar mm) som ej syns bakom isolering och fortfarande håller god virkesklass – varför betalar sågverken mycket mindre för detta virke? Vi små skogsägare saknar förhandlingskraft mot större aktörer?

Helt sant som du beskriver. Mycket virke är inte synligt när det används. Det är dock inte bara utseende det gäller utan även styrka. Ett torrt virke blir betydligt sprödare och kan inte användas för konstruktionsvirke på samma sätt. Skadat virke skall vara billigare. Med detta sagt tror jag ändå att vi kommer att få se en utveckling där det angripna virket används bredare och därmed höjs priserna.

Anonym
För en förstagångsägare av skogsmark, är nu en bra tid att investera? Hur ligger skogspriserna i jämförelse med tidigare år?

I Sydsverige ligger markpriserna på rekordnivåer och prisutvecklingen har varit stabilt stigande under lång tid. I mellersta- och norra Sverige har prisutvecklingen varit flack de senaste dryga tio åren. Se gärna på prisstatistik hos Ludvig & co, eller i något av våra tidigare nyhetsbrev.
Rätt tid? Skogsfastighetsmarknaden är inte som en börs. Den skog du vill köpa finns inte till salu hela tiden. Därför blir det en fråga om att gripa möjligheten när den kommer. Se vår filmer ”Att köpa gård” på vår hemsida. Där finns mycket matnyttig information. Lycka till.

Arthur
Släkten vill sälja av skogen på ca 65 ha. Hur kan jag som 35 åringen finansiera det köpet och köpa ut resterande släkt? Finns det några bra riktlinjer hur man hanterar denna typ av affärer?

Sammanställ en beskrivning över din egen ekonomiska situation samt information om gården och kontakta någon av mina kollegor Skogs & Lantbruksspecialister på Danske Bank så kan du få en första indikation där. Du hittar oss på hemsidan: https://danskebank.se/skog-och-lantbruk/startsida-skog-och-lantbruk

Patric
Tror ni att vi kommer att se strukturella förändringar inom massa/papers industrin i skuggan av CV19, sammanslagningar, uppköp, nedläggningar? Om ja, vad säger er kritstallkula detta kan komma att hända?

 Strukturförändringar sker hela tiden i branschen. Hur Covid-epidemin påverkar denna utveckling är för tidigt att säga. Får vi en internationell lågkonjunktur kommer det definitivt att skynda på utvecklingen. För svenskt vidkommande har det skett stora investeringar i branschen de senaste åren vilket gör att industrin generellt står väl rustad. Men naturligtvis finns det en spridning i alla marknader. Det låga ränteläget konserverar i viss mån situationen.

Patric
Intressant att höra från någon av er vad den avmattande tillväxten av Sveriges skogar beror på (från senaste taxen) och vilken effekt detta kan komma att få?

En svår och spännande fråga. Jag är nog inte rätt man att svara på den. Hade varit bättre med någon från Riksskogstaxeringen. Sannolikt är det många faktorer som samvarierar. Vi hade en väldigt torr sommar 2018. Skog som dör av naturliga orsaker som stormar, insektsangrepp, mm ökar och var vid den senaste mätningen de högsta någonsin, bortsett från Gudrunperioden. Vi har ökade avsättningar för naturvård. Denna fråga kommer nog att analyseras noga. Siffrorna kom ut för bara några dagar sedan och efter jag skrivit klart vårt nyhetsbrev.

Patric
På sikt, tror ni att en skogsägare kan komma att tjäna pengar på gröna tjänster typ att binda CO2 för företag som vill supporta EU Green Agenda? Kan det bli det nya sortimentet tillsammans med dagens traditionella?

Oj. En svår fråga. Jag tror det ligger långt fram. I alla fall för Nordiska förhållanden. Här har vi ett aktivt skogsbruk där vi brukar våra tillgångar som är skötta under lång tid. Risken finns ju att det skapas en konflikt mellan att bruka och bara låta stå. Om man bara låter skogen stå ökar ju CO2-inlagringen under en period men skogen genererar inga klimatsmarta produkter. Det ligger närmare till hands där man byter användningsområde från exempelvis stäpplandskap till skog. Detta finns det stora möjligheter till i andra delar av världen.

Anonym
HAR NI KONTOR I NORRLAND VÄSTERBOTTEN?

Hej. Nej tyvärr, men kontakta mig så kan jag hänvisa dig till vårt distanskontor. Du hittar min mail på hemsidan.

Arne
Hva tror dere om prisutviklingen på skogeiendom i Lettland fremover

Hej Arne. Härligt med så många norska och danska deltagare på denna övning. Priserna har ju stigit kraftigt i Lettland under de senaste åren. Historiska har detta varit en fastighetsmarknad med betydligt större volatilitet än de nordiska skogsmarknaderna. I Baltikum påverkas markpriserna i betydligt större grad av virkespriserna. På kort sikt vågar jag inte spå någon utveckling. På lång sikt (10 år) tror jag starkt på skog i Östersjöregionen.

Anonym
Är ni intresserade av Norrländska skogsfastigheter?

Hej. Att finansiera misstänker jag att du menar. Ja det gör vi ju hela tiden. Våra kunder äger skog och mark över hela landet. Sänd mig ett mail så etablerar jag kontakt med rätt person i banken.

I Hamilton Skog AB
I maj såldes en skogsfastighet i Karlshamns kommun, Blekinge Län till rekordpriset 238 000 Kr/prod.ha, (794 Kr/m3sk, 945 Kr/m3fub) vad det ryktas. Begärt pris var 590 Kr/m3sk. Vad är bankens syn på ett så högt pris? Mäklare har ofta talat om en ”gräns” på 200′ Kr/ha för bolagsskog.

Jag har svårt att, i detta forum, kommentera en enskild affär och fastighet. Marknaden bestämmer priset på enskilda objekt. Så har det alltid varit, men påslaget för att det är bolagsskog har ökat den senaste tiden. När vi finansierar skogsmark så är det en kombination av belåningsgrad, fastighetens avkastningsförmåga, bakomliggande låntagare, etc som avgör hur vi ser på den enskilda finansieringen. Där har vi exakt samma mål som kunden. Det skall bli en långsiktigt uthållig situation för dig som kund.

Anonym
Finns det marknad för träbränsle typ grot?

Ja, men den är generellt pressad i hela landet nu med låga energipriser, mild vinter etc. Skogsbränslemarknaden är väldigt känslig för transportkostnader eftersom det är en lågmarginalprodukt från skogen. Ju närmare en stor köpare, typ värmeverk, din skog ligger, ju större chans till en bra marknad.

Ulf
Hur ser ni risken för ökade klimatskador typ Tjeckien även i Sverige?

Oj. En fråga jag inte behärskar. Om man tittar på kartor över framtida, prognosticerade klimatförändringar så ser det förhållandevis bättre ut i Norden. Vatten och nederbörd är normalt sett inte den begränsande faktorn för skogens tillväxt här, utan temperaturen. I Tjeckien är det tydligt att de stora sammanhängande områdena med gran är mest drabbade. Det viktigaste för dig som skogsägare är att du föryngrar rätt trädslag på respektive ståndort. Generellt tror jag vi kommer att se en mycket mer ståndortsanpassad föryngring framöver. Väldigt grovt utryckt. Tall på de torrare höjderna, gran i sluttningarna, björk och gran blandat i sänkorna samtidigt som man anpassar avverkningarna efter natur och topografi.

Anonym
Hur ser ni på plockhuggningar som skogsstyrelsen (SS) och naturskyddsaktivisterna förespråkar?

Jag misstänker du menar det som många kallar kontinuitetsskogsbruk där man inte slutavverkar skogen. Jag tycker det är viktigt att respektive markägare bedriver det skogsbruk som passar såväl fastigheten som ägaren. Kontinuitetsskogsbruk kommer säkert att öka. Det finns många markägare som vill undvika hyggen inom vissa områden. Det svåra är väl att hitta bestånd som passar. Sen måste man som skogsägare vara uthållig i sin skötselmodell. Det är definitivt inget passivt skogsbruk.

Per
En skogsägare får ca 300 kr/m3 för lövmassa, men skogsindustrin köper import för ca 650 kr/m3! – Vadan denna diskrepans?

Jag vill inte kommentera dina siffror och svarar mer allmänt. Varför det är en prisskillnad på importvirket och det lokalt köpta virket beror på att de flesta köpare ser importen som marginalkvantiteter som varierar med konjunkturen och behovet. Importen varierar i större omfattning. Det är naturligtvis också ett sätt att inte störa den lokala prisbilden genom att betala ett högt pris lokalt för de sista kubikmetrarna.

Anonym
Hur är marknaden för Tallvirke i Västra götaland, i jämnförelse med granvirket? Är sågverken intresserade av furu och vilket träslag ger störst avkastning?

Jag misstänker att frågan gäller timmer. Talltimmer har, under lång tid, tappat i pris gentemot granen. Det har dock skett en förändring det senaste året. Just för tillfället är prisskillnaden mellan gran- och talltimmer den minsta på länge i Götaland. Läs gärna mer i förra numret av Skog & Ekonomi. Man skall dock understryka att prisutjämningen beror på att grantimret sjunkit i pris.

Tomas
Hur är priser på skogsgårdar i Småland, på verkan av Corona?

Det har gått för kort tid för att jag skall våga mig på någon indikation. Jag tror inte mäklarna sett någon skillnad i intresse och priser. Vi skriver i vårt nyhetsbrev att vi historiskt sett prisfall på skog när den allmänna ekonomin har blivit sämre i landet. Den förändringen har inte skett i Sverige, ännu bör tilläggas. Lycka till med dina skogsköparplaner.

Här kan du se skogswebinaret

 

Läs även:
Skogsnäringen står pall Corona-krisen

 

Eller besök Danskebank.se/Skog-och-lantbruk för att ta del av mer information