Michael Grahn
Chefekonom, Danske Bank Sverige

Stadig prisuppgång

Danske Banks Boprisindikator avseende prisutvecklingen på bostadsrätter inom Stockholms kommun visar på en prisuppgång på runt 1 procent under oktober (0,8 procent m/m i säsongsrensade termer). Det totala antalet transaktioner på bostadsmarknaden låg i oktober ungefär 15 procent över oktober 2019 och nära 30 procent högre än 2018.

Nästa siffra från Valueguard publiceras onsdagen den 18 november kl. 06.00
Prisutvecklingen kommande månader

Prisuppgången på bostadsrätter i Stockholms kommun har fortsatt under oktober men i en något mer dämpad form. Det är också en trend vi tror kommer att fortsätta framöver, det vill säga, stadigt stigande bostadspriser. Hushållen gynnas framförallt av låga räntor men har också möjlighet till amorteringsfrihet en tid framöver vilket gynnar bostadspriserna. Att vi uppmanas att arbeta hemifrån gör också att fler och fler prioriterar sitt boende vilket sätter sitt avtryck i att omsättningen på bostadsmarknaden är betydligt högre i jämförelse med tidigare år. Månadens konjunkturbarometer som publiceras av Konjunkturinstitut visar också att hushållen fortsätter att bli allt mer optimistiska. Osäkerheten i närtid är givetvis hög med tanke på den stigande smittspridningen men då vår bedömning är att de ekonomiska effekterna kommer bli betydligt mildare än under våren så tror vi att detta inte kommer att spilla över på bostadspriserna.

– Även om oktober avslutades med tilltagande Covid19-oro så var det inget som påtagligt påverkade prisbilden för bostadsrätter i Stockholm. Priserna fortsatte upp i något lägre takt, +0.8 % mom. En ökning som ändå får anses vara bra under rådande omständigheter vilket också skedde under fortsatt hög omsättning. De positiva grundförutsättningarna för bostadspriserna kvarstår med fortsatt god takt i den allmänna ekonomiska återhämtningen. Osäkerheten i närtid är stor med accelererande antal Covid19-fall både inhemskt och globalt, osäkra börser och en svårbedömd utgång i det amerikanska valet. Trots det räknar vi med fortsatt stigande priser under resten av året, säger Michael Grahn, chefekonom på Danske Bank Sverige.

Septembers Boprisindikatorn hittar du här.