Sveriges Riksbank ger ut klimatrapport

I en ny klimatrapport redogör Riksbanken hur och varför de arbetar med klimatrelaterade risker. Rapporten förespråkar tydliga regler för hållbarhetsrapportering och påpekar att många företag fortfarande har mycket kvar att göra på det området.

Klimatförändringar påverkar förutsättningarna för Riksbankens uppdrag. Därför ska Riksbanken följa, förstå och inkludera klimatförändringarna i sitt arbete.

– Ansvaret för policyåtgärder mot klimatförändringarna ligger i första hand hos politikerna. Vi har flera anledningar att väga in klimatrelaterade risker i vårt policyarbete. Till exempel behöver vi följa och förstå hur klimatförändringar påverkar ekonomin för att kunna fullfölja vårt uppdrag. Vi ska också stödja målen för den allmänna ekonomiska politiken vars syfte är att uppnå en hållbar tillväxt och hög sysselsättning, säger Anna Breman, vice riksbankschef i en pressrelease.

Den nya rapporten beskriver hur Riksbanken väger in klimatrelaterade risker i sitt policyarbete. Riksbanken tar exempelvis hänsyn till hållbarhet vid köp av företagsobligationer och i valet av tillgångar i valutareserven. De har också tittat på vilka effekter höjda havsnivåer kan få för den finansiella stabiliteten, hur den ekonomiska utvecklingen kan påverkas av klimatförändringar och hur långt företagen har kommit med att redovisa sin hållbarhetsdata.

”Även om många svenska finansiella företag gradvis har börjat anpassa sin kreditgivning, riskhantering och rapportering till att inkludera klimataspekter är det fortfarande ett fåtal företag som har processer på plats för hela kedjan av arbetet med att identifiera, mäta, bedöma och hantera klimatrisker”, skriver Riksbanken i rapporten

– I rapporten framgår att Riksbanken för tillfället arbetar med två intressanta analyser 1) Vilka risker klimatomställningen innebär för bankerna (hur exponeringen ser ut mot föreretag som kan tänkas drabbas) samt 2) sambanden mellan stigande temperatur, priser och produktion. Utfallen av dessa två blir högintressanta att följa, säger Therese Persson, makroanalytiker på Danske Bank