Unikt läge att avverka skog i december

Danske Bank har gjort en ny analys av den svenska skogsindustrin nu när året närmar sig sitt slut. Analysen för sista kvartalet visar att prisutvecklingen har stannat av på svenska trävaror efter en historiskt lång uppgångsperiod på 37 månader. Det innebär i sin tur att timmerpriserna troligen nu har nått toppen och att det kan vara hög tid för svenska skogsägare att avverka innan priserna viker ned.

Att trävarupriserna nu faller beror främst på att efterfrågan backat på flera av Sveriges viktigare exportmarknader USA, Kina och Egypten under hösten. Trävarupriserna som svenska sågverk nu får i USA har halverats från i somras. Sveriges sjunkande export till Kina har påverkats av att den kinesiska tillväxten och byggandet mattats av, i kombination med att kinesisk möbelindustri har reducerats kraftigt. Kinesiska myndigheter har rensat bort många aktörer i ålderdomlig möbelindustri som inte klarar tuffare krav på arbetsförhållande och miljö. Johan Freij är chef för affärsområdet Skog & Lantbruk på Danske Bank Sverige och har arbetat med att ta fram rapporten. Han ger nu rådet att avverka för de som har möjlighet:

”Efterfrågan och prisnivåerna på timmer är fortfarande höga i hela landet så jag tycker att de skogsägare som kan, bör avverka nu om de vill passa på att sälja till toppriser. En faktor som kan påverka timmerutbudet är granbarkborreskadorna. Efter den varma sommaren ser skadorna ut att ha drabbat stora bestånd och prognosen för nästa vår är svårbedömd. Jag vill därför ge rådet till alla skogsägare att gå ut och inventera sina bestånd eftersom det är viktigt att få bort skadad skog senast i vår”.

Johan poängterar samtidigt att prisnivåerna på massaved däremot ser ut att ligga kvar på stadigt höga nivåer inom överskådlig framtid. Den svenska skogsindustrins rekordinvesteringar i nya produktionsanläggningar har skapat ett ökat behov av fiber som inte visar några tecken på att mattas av.

Svenskt biodrivmedel kan vara lösningen för fossilfria fordon

Parallellt med satsningarna på alltmer avancerade skogsprodukter, går nu nordisk skogsindustri i täten internationellt med produktion av biodrivmedel som ”skogsdiesel”. Massproduktion av svenskt biodrivmedel är en förutsättning för att Sverige skall nå sina mål om en fossiloberoende fordonsflotta och minskade koldioxidutsläpp från vägtransporter med 70 % 2030. Johan menar att eldrift antagligen kommer att bli viktig på lång sikt i omställningen till fossilfria fordon men att vi behöver tänka annorlunda på kort sikt:

”Vi har ju inte så lång tid på oss och måste utnyttja befintlig teknik om vi skall nå målet 2030. Eldrift är säkert en bra lösning på längre sikt, men varken tekniken eller miljövänlig el finns idag i den utsträckning som skulle behövas. Nästintill alla dagens vägfordon drivs av diesel- eller bensinmotorer. Jag tror vi kan nå målen men ser ingen annan möjlighet än att vi tankar våra befintliga fordon med en successivt ökande inblandning av biodrivmedel från den svenska skogen”.

Redan i dag sker en inblandning av biobränslen på ca 20 % vid befintliga tankställen i Sverige, men med i huvudsakligen importerat drivmedel. Andelen svenskproducerade biobränslen har potentialen att öka enligt Johan:

”Det handlar inte om att använda ”finträ” till biobränslet utan ytterligare utnyttja potentialen i de restprodukter som kommer från massaindustrins svartlut, sågverkens spån men även skogens röjningsrester. Massproduktion av svensk skogsdiesel är på gång och skogsindustrin planerar flera stora satsningar. Vi konsumenter kan driva på utvecklingen genom att efterfråga en högre inblandning av skogsbaserat biobränsle när vi tankar”.

Läs mer i Danske Banks nyhetsbrev Skog & Ekonomi nr 4 2018.