investeringar i grön energi

Utan elen stannar Sverige – nya investeringar behövs

I förra veckan kom den Internationella Energimyndigheten IEA ut med sin rapport ”World Energy Outlook 2020”. IEA slår fast att Coronapandemin inneburit att efterfrågan på energi tillfälligt minskat med 5 procent globalt under 2020. Men de konstaterar också att investeringarna i energisektorn minskat med hela 18%.

– Minskade investeringar är problematiskt eftersom det påverkar energimarknaden de kommande åren, men också de samhällen vi lever i. Positivt ur ett hållbarhetsperspektiv är att minskningen i investeringar främst sker i gas och oljesektorn. Förnybar el, som sol- och vindkraft står för fortsatt tillväxt, säger Roger Josefsson, Hållbarhetschef på Danske Bank.

Utmaningar i Sverige

Stockholms Handelskammares rapport ”elbristen kortsluter Sverige” menar att det finns en risk att tillgången på el i Stockholm slår i taket redan 2022 med stora samhällseffekter som följd. Bland annat leder elbristen till minskad sysselsättningen motsvarande minst 200 000 jobb, stop av nybyggnation av 27 000 bostäder och ett produktionsbortfall på minst 200 miljarder kronor i Stockholm fram till 2031.

– Sverige och Stockholm behöver jobba på bred front med energifrågan och det gäller att vi bygger både hållbara och planerbara lösningar för framtida utmaningar. Investeringar behövs både i stamnät och överföring av el till våra stora städer och industrier, men vi behöver också se på nya typer av investeringar och innovativa lösningar på lokala nivå. Utvecklingen med hushåll och fastigheter som blir näst intill självförsörjande på el tack vare solcellslösningar och laddstationer är otroligt spännande, säger Roger Josefsson.

Enligt det mest sannolika scenariot i handelskammarens rapport har Svenska kraftnäts kapacitetsförstärkningar först 2029 nått så långt att effektbristen inte längre utgör en restriktion för utvecklingen.

– Tillgången till elektricitet har länge varit absolut fundamental för jobb och bostäder och kommer framöver bli ännu viktigare när så väl industriprocesser som fordonsflottan tar mer el i anspråk. Politiken behöver stärka sin förmåga att förutse och planera elförsörjningen så att vi inte tappar konkurrenskraft på dålig planering, säger Lisa Lindqvist, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare, i ett pressmeddelande.