Blockchain från buzz till praktisk användning

Blockchain har varit på mångas agenda de senaste åren. Vi har kunnat läsa om hur den nya tekniken kommer att revolutionera den finansiella sektorn – och mycket mer! Och det har verkligen hänt en hel del på området och flera intressanta projekt är under utveckling. Medialt är nog  Bitcoin den blockchainlösning som fått mest uppmärksamhet. Inte minst bland privatinvesterare.

-Möjligheterna med Blockchain är intressanta, säger Berit Behring vd Danske Bank Sverige, men det kommer dröja  innan vi kan tala om en verklig revolution.

Det finns flera områden där jag ser stora fördelar med att använda tekniken. Exempelvis kan man med Blockchainteknologi skapa effektivare och tryggare handel eftersom köpare och säljare kan verifiera transaktionerna i realtid. Det är också möjligt att effektivisera processer, minska pappershanteringen och skapa kostnadsfördelar då mellanhänder och manuell hantering automatiseras.

Blockchain erbjuder andra intressanta områden som exempelvis mikrobetalningar som har låga transaktionskostnader samt säkerhet där tekniken gör det möjligt att förhindra dataintrång på centrala servrar – något som kan skapa stor skada för företag och myndigheter. Tekniken kan också användas för säkrare identitetshantering vilket skulle vara ett kraftfullt vapen i kampen mot finansiell kriminalitet som kostar samhället oerhörda summor för varje år.

Det är inte idéerna som det är brist på

Det är inte idéerna som det är brist på. Det svåra momentet är att få många olika aktörer att samverka för att gemensamt bygga en standardiserad infrastruktur. När väl infrastrukturen är på plats så kan varje aktör bygga sina unika lösningar. Samarbete och transparens är nyckeln till framgång. Danske Bank har valt att ingå i flera  nationella och internationella konstellationer, exempelvis R3, ett blockchainprojekt där ett 70-tal globala aktörer ingår. Nationella konstellationer kan vara minst lika viktiga – här samverkar vi med aktörer både i och utanför finansmarknaden.

En reglerad värld

Banker verkar i en reglerad värld där det ställs krav på att det finns avtal mellan  parterna och att det finns kontroll på sändare och mottagare av transaktioner. Därför är Open Sourced eller Public Blockchain, där vilken aktör som helst i princip kan ansluta sig, inte en möjlig lösning.  För att kun

na möta gällande krav och regelverk  har vi, liksom andra banker, istället valt att satsa på något som kallas DLT-teknologi, Distributed Ledger Technology  som ingår i Blockchainfamiljen.  Med DLT-teknologi  är alla ingående parter bundna vid juridiska avtal vilket innebär att säkerhet och krav från lagstiftaren kan efterlevas

Finland leder vägen

Finlands regering har sedan flera år tillbaka ett stort fokus på att digitalisera den offentliga förvaltningen. Som ett led i detta har de utvecklat ett helt digitalt aktielägenhets- och besittningsobjektsregister. Det har skapat möjligheten för banker,  bostadsutvecklare, byggbolag och fastighetsmäklare att digitalisera hela köp- och säljprocessen av bostäder via en digital plattform, DIAS, som just är baserad på DLT-teknologin.

DIAS gör det möjligt att överföra uppgifter om bostadsköpet, betalningar och panter till rätt parter på ett säkert och helt digitalt sätt. Plattformen hanterar bland annat bankernas godkännanden, underskrifter av köpare och säljare, överlåtelseskatt och andra avgifter samt att ägarbytet sker helt automatiskt i aktielägenhetsregistret. Tack vare att ett så stort antal branschaktörer är delaktiga i projektet får man en lösning som skapar både skalfördelar och användarvänlighet. DIAS har utvecklats i tätt samarbete med myndigheterna för att säkerställa att lösningen är kompatibel med myndighetens system och att målet att alla delar ska vara helt automatiserade kunnat uppnås.

-I Sverige är det ännu inte möjligt att lansera en motsvarande plattform innan vi har ett liknande register som i Finland, fortsätter Berit, men det skulle skapa en effektivare marknad och skapa fördelar för både köpare och säljare.

Trade finance kan effektiviseras

Ett annat mycket intressant område är Trade Finance där det finns stora fördelar med att effektivisera processerna. Danske Bank  i det globala nätverket, R3.  Inom ramen för R3 jobbar vi på en  plattform och lösning som går under namnet Marco Polo, som också är byggd på DLT teknologi.  Målet med Marco Polo är att skapa en öppen, delad plattform där banker, köpare, säljare, teknikleverantörer, försäkringsbolag och andra intressenter ingår, likt ett digitalt ekosystem. Plattformen kommer få stor betydelse för att göra handelsrelaterade tjänster säkrare och effektivare. Som det ser ut nu kommer Marco Polo att lanseras under senare delen av 2019.