10 viktiga händelser och trender under 2022

1. 2022 kommer att bli ett normalt år på aktiemarknaden. Det kanske kan verka tråkigt efter ett par fantastiska år, men tyvärr kan vi inte se fortsatta prisökningar på 20 procent eller mer år efter år eftersom aktier redan är relativt dyra i termer av P/E (pris per krona i förväntade företagsvinster  Stigande räntor kommer också att sätta press på investerarnas vilja att betala framtida intjäning vilket i sin tur dämpar potentialen i tillväxtaktier. Ökningen av företagens resultat kommer också att bli betydligt lägre år 2022. Vi förväntar oss därför att börsen svalnar och ger en mer normal/genomsnittlig avkastning. Ett genomsnittligt år är den verkliga avkastningen på 6,8 procent.

2. Företagens resultattillväxt kommer att minska kraftigt, från 50 procent år 2021 till nollnivå år 2022. Normaliseringen av intjäningen från en mycket låg nivå har lett till imponerande tillväxttakt, men resultattillväxten för börsnoterade företag nådde sin höjdpunkt redan under andra kvartalet 2021, och när vi tittar framåt ser vi mer motvind. Resultatet drivs av stigande löner och fallande försäljning av ett antal varor där efterfrågan har varit för hög under pandemin. Tjänstesektorn förbättras, men även om den är en stor del av ekonomin i de flesta länder är den bara en liten del av aktiemarknaden.

 3. Covid-19 försvinner från investerarnas fokus. Efter Omicron-vågen kommer restriktioner och nedstängningar på de viktigaste marknaderna att upphöra. Sannolikt får vi se en ny våg nästa vinter, men smittans inverkan på konsumenternas beteende och på arbetsmarknaden kommer att minska så mycket att det inte längre är ett tema för investerare. Covid – 19 kommer alltmer behandlas som säsongsinfluensa. Det finns också en ekonomisk förbättring på tillväxtmarknader där flockimmunitet gradvis kommer att uppnås som en följd av  vaccin. Kina kommer sannolikt genomföra massiva nedstängningar i början av 2022 för att bibehålla sin nolltoleranspolitik, men eftersom det är omöjligt att helt utestänga Omicron kommer nedstängningarna  upphöra under 2022. Det kan inträffa tidigt 2022 om det visar sig att Omicron är betydligt mindre farlig än tidigare varianter.

 4. Vi rör oss bort från en värld där korta räntor är noll eller till och med negativa. USA:s centralbank, Federal Reserve, väntas höja räntan tre gånger under 2022 och det finns utsikter till ytterligare räntehöjningar under 2023. Kortfristiga statsobligationer ger därmed återigen en positiv nominell avkastning. Det finns därför ett flytande alternativ till att investera i aktier och ”There Is No Alternative”,  TINA, hörs inte längre som argument för att investera i aktier, oavsett hur dyra de är.

 5. Inflationen kommer ned till en mer normal nivå. I takt med att Omicron-vågen ebbar ut och fokus på Covid-19 försvinner övergår konsumtionen gradvis från varor till tjänster. Detta eliminerar trycket på försörjningskedjor och både fraktsatser och råvarupriser faller tillbaka till mer normala nivåer. Å andra sidan leder den utbredda bristen på arbetskraft inom tjänstesektorn till en mer lönestyrd inflation. En åtstramning av penningpolitiken för centralbankerna och en stramare finanspolitik kommer att bidra till att balansera detta, så inflationen kommer att hamna nära Federal Reserve och ECB:s inflationsmål på 2 procent.

6. Den kinesiska partikongressen ger Xi Jinping ytterligare fem år. När den kinesiska partikongressen sammanträder i oktober 2022 finns det inget verkligt alternativ till att välja Xi Jinping på nytt under en femårsperiod. Det blir allt tydligare att Xi Jinping förmodligen har fått jobbet för livet. Det blir också allt tydligare att Xi fokuserar på eget kapital snarare än på avkastning för investerare. Förbindelserna med USA håller också på att kylas ned ytterligare, eftersom amerikanerna ser att Kina allt tydligare arbetar mot global dominans.  

7. Joe Biden blir en ”lame duck” efter mellanårsvalet i USA. Mellanårsvalet äger rum den 8 november 2022  och demokraterna lär förlora majoriteten av både representanthuset och senaten. Sedan kommer den amerikanske presidenten, som redan har varit tvungen att kämpa för ny lagstiftning genom en senat, delad 50-50, verkligen att vara en ”lame duck”. Endast ett fåtal nya åtgärder kommer att antas i efterhand. Under återstoden av Joe Bidens mandatperiod kommer Biden fokusera på den utrikespolitiska scenen, och särskilt på det kalla kriget med Kina, där allt fler strategiska åtgärder vidtas för att bromsa Kinas växande inflytande och undvika övervakning, kunskapsöverföring osv.

 8. Ett år med lyxkonsumtion! Efter två år i skugganpandemin finns det en vilja att konsumera lyx.  Inte den påtagliga lyxen, utan i form av den ultimata semestern på det bästa hotellet med restauranger i världsklass. Det finns också en stor ökning av kulturkonsumtion, och inte finns en längtan efter att  gå på konserter, nöjesparker och se stora sportevenemang. Det innebär en stor inkomsttillväxt i en sektor som har drabbats hårt i skuggan av pandemin under de senaste åren.

 9. Hälsa blir en megatrend. En megatrend är något som varar i många år om inte i årtionden. Det kan därför verka fel att mena att en megatrend sker under ett enda år, men 2022 blir året då det blir tydligt att hälsa en enorm har. Data visar att vaccin räddar många liv och att ännu fler undkom otäcka symptom och negativa konsekvenser av bland annat pandemin. Detta bidrar till ett ännu större fokus på läkemedel och behandlingar som kan ge ett längre och bättre liv. Hälsoappar och ”prylar” som kan hjälpa till att stödja ett hälsosammare liv och ge en tidig varning om sjukdom kommer att öka. Vi får en allt bättre förståelse för varför kroppen åldras.  

 10. ESG och hållbarhet blir hygien.  Krav på ansvar blir alltmer efterfrågat från både privata och institutionella investerare. ESG-investeringar, det vill säga investeringar som främjar miljömässiga eller sociala villkor och säkerställer god förvaltning, kommer att få en massiv tillväxt under 2022, och investerare kommer att flockas runt företag som bidrar till den gröna övergången. Utbudet kan ha svårt att hålla jämna steg med efterfrågan, vilket ger mycket attraktiva finansieringsmöjligheter för företag med en stark hållbarhetsprofil. Å andra sidan blir företag som är ”svarta” allt svårare att finansiera sig på ”allmänna villkor”. Ribban höjs också vilket betyder att de verksamheter som har goda avsikter kanske inte kommer vara tillräckliga. De behöver kunna mäta sina åtgärder.

Frank Øland, chefsstrateg, Danske Bank