Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Därför är banksektorn attraktiv att investera i

Coronavirusets spridning fortsätter att vara en viktig drivkraft för marknaden. En av de hårdast drabbade sektorerna i krisen är den globala banksektorn, som vi nu bedömer står inför en vändning och därför höjer till övervikt.

En av de sektorer som drabbats hårdast av coronakrisen är bank och finans. Faktum är att det bara är energisektorn som har utvecklats ännu sämre till följd av efterfrågekollapsen och oljeprisraset. I bank och finans ingår banker, finansinstitut samt investmentbolag. Lägre räntor och risken för ökade kreditförluster bland både företag och privatpersoner har varit en otäck cocktail som skrämt marknaden, men vi bedömer att sektorn står inför en vändning. Vi har därför ändrat vår syn på den globala bank och finanssektorn, och höjt sektorn från en neutral rekommendation till övervikt. Det innebär att vi väntar oss att sektorn kommer att utvecklas starkare än ett globalt aktieindex framöver.

Det finns tre huvudsakliga anledningar till detta:
• Först och främst har den cykliska banksektorn helt enkelt blivit för lågt värderad mot bakgrund av att vi förväntar oss att ekonomin gradvis öppnas upp, vilket resulterar i en konjunkturåterhämtning under andra halvan av året.

• Dessutom har banker och finansinstitut återigen börjat prata om utdelningar och aktieåterköp efter att dessa sattes på paus under krisen. Utdelningar och återköp har historiskt varit en av de mest attraktiva egenskaperna när det gäller just bankaktier.

• Sist men inte minst väntar vi oss att räntekurvorna globalt kommer att bli något brantare i takt med att återhämtningen tar fart. Rent konkret innebär det att vi väntar oss att det kommer att bli större skillnad mellan korta och långa räntor. Det är gynnsamt för bankernas intjäning eftersom affärsmodellen bygger på att bankerna lånar upp kapital på korta löptider, och lånar ut på längre löptider till en högre ränta.

Vi sänker sällanköp till neutral
Bank och finans är en klassiskt cyklisk sektor som typiskt sett drabbas hårt under en kris, för att sedan utvecklas starkt när krisen avtar och tillväxten ökar. Det är därför en av de mer riskfyllda sektorerna att investera i. För att inte öka den cykliska exponeringen alltför mycket har vi därför nedgraderat en annan konjunkturkänslig sektor som utvecklats väldigt väl den senaste tiden, nämligen sällanköpsvaror, från övervikt till neutral. Vi bedömer att sällanköpsvaror stigit mer än vad som är motiverat mot bakgrund av utvecklingen i makrodata.

Fortsatt en liten övervikt i aktier
Danske Bank har fortfarande en liten övervikt i aktier, det vill säga en något högre andel aktier än vad vi förväntar oss att ha på lång sikt, vilket reflekterar att vi väntar oss en gradvis återhämtning i ekonomin senaste i år.

”De senaste månaderna har börsen stigit kraftigt vilket betyder att återhämtningen till viss del redan är inprisad. I närtid är osäkerheten hög och risken finns att vi kan få nya sättningar på marknaden, men på lite längre sikt ser vi ytterligare potential i aktier med stöd av starkare konjunktur och enorma stimulanser. Att vi bara har en liten övervikt speglar den höga osäkerheten i närtid, och att vi vill se tydligare att återhämtningen verkligen är på väg innan vi ökar risken ytterligare”, säger Maria Landeborn, senior strateg på Danske Bank Sverige.

Coronaviruset kan utlösa nya börsras
Rädsla för nya virusutbrott har nyligen triggat nya fall på de globala aktiemarknaderna. Den utlösande faktorn var tecken på ökad smittspridningen i folkrika amerikanska delstater som Florida och Texas, samt ett kluster av smittspridning i Peking.

”Det har förstärkt rädslan för en andra våg av smittspridning, men vi väntar oss att både myndigheter och allmänheten har lärt sig mycket efter den första krisen. Det gör att vi lättare kan sätta in riktade åtgärder och lokal social distansering för att få kontroll över smittan om den uppstår igen, och att vi slipper hela länder i karantän igen. Förr eller senare kommer ett vaccin att finnas tillgängligt som gör att risken minskar. Här och nu råder det dock inga tvivel om att marknaden fortsätter vara känslig för hur coronaviruset sprids”, säger Maria Landeborn.