Vad ska man som investerare göra nu?

Maria Landeborn, senior strateg på Danske Bank Sverige, ger sin syn på den globala ekonomin och investeringar inför hösten.

Vilka händelser har varit viktigast för den globala ekonomin, samt för utvecklingen på aktie- och räntemarknaden i sommar?

Till att börja med har vi åter sett en stark rapportsäsong, där bolagen med marginal överträffade estimaten. Det har bidragit till att lyfta börsen såväl i Stockholm och Europa som i USA till nya höjder. Vinsterna har stigit mer än börsen vilket betyder att värderingarna kommit ner något från de högsta nivåerna innan sommaren.

I Kina har börsen backat under sommaren till följd av nya regleringar som bland annat påverkat de kinesiska teknikbolagen negativt. Samtidigt har deltavarianten spridits i högre takt vilket framför allt påverkat tillväxtmarknaderna negativt där vaccinationsgraden är lägre. I USA och Europa är situationen inte lika allvarlig.

De redan låga räntorna har fortsatt att sjunka under sommaren vilket är en bidragande orsak till att börsen stigit. Det är svårt att hitta en entydig förklaring till varför räntorna fallit tillbaka till så låga nivåer, snarare finns det flera bidragande orsaker. En är att investerarna har köpt budskapet att den stigande inflationen är temporär. Andra förklaringar är oro för tillväxten till följd av den fortsatta smittspridningen, och de massiva obligationsköpen av världens centralbanker som pressar upp priset på obligationer och därmed trycker ner räntorna. I början av augusti släpptes nya siffror från den amerikanska arbetsmarknaden som visade att den stärktes mer än väntat under juli, och det fick långräntorna att stiga igen.

Vad har du för förväntningar på aktier och räntor de kommande månaderna?

Börsen är förhållandevis högt värderad, men samtidigt fortsätter bolagen att leverera stigande vinster och ökad lönsamhet så på lite sikt bör riktningen vara fortsatt uppåt. Flaskhalsar som komponentbrist och containerbrist bör avta senare under året vilket kommer att vara positivt för många bolag. Jag är mer positivt inställd till Europa än USA, men visst finns det en liten oro för deltavarianten av coronaviruset. Vi väntar oss att dollarn stärks något under hösten vilket i så fall är negativt för tillväxtmarknader och Japan.

Ett betydelsefullt tema på marknaden i höst blir förstås när och i vilken takt den amerikanska centralbanken, Fed, kommer att trappa ner på obligationsköpen. För att försöka förstå det behöver vi hålla ett öga på inflations- och arbetsmarknadsdata i USA. Jag förväntar mig att inflationen gradvis faller tillbaka och att återhämtningen fortsätter, och därmed kan Fed redan i september komma att ge fler detaljer kring stödköpen. Det är redan allmänt förväntat i marknaden och bör inte komma som någon överraskning, men det kan bidra till stigande räntor och ytterligare styrka för dollarn.

Hur ser investeringsrekommendationerna ut inför hösten?

Vi rekommenderar fortsatt en liten övervikt i aktier då börsen väntas ge högre avkastning än obligationer det närmaste året. Den förväntade avkastningen på aktiemarknaden framöver är visserligen lägre än tidigare, men räntorna är redan på låga nivåer och om de stiger gradvis de kommande 6-12 månaderna så kommer det tynga avkastningen på obligationer ännu mer.

Vi bedömer fortfarande att återöppningen av ekonomin är ett intressant investeringstema, och vi har en övervikt i sektorer som finans, IT och industri. Europa är en mer cyklisk region än USA, och vi tror att en fortsatt återhämtning kommer vara mer gynnsamt för europeiska aktier än för amerikanska. Vi har därför en övervikt i Europa, en undervikt i Japan och en neutral vikt i USA och tillväxtmarknader.

På räntesidan föredrar vi krediter framför statsobligationer, både investment grade med hög kreditvärdighet, och high yield med låg kreditvärdighet. Risken är högre, men det är även den förväntade avkastningen.

Vilka risker ser du för de finansiella marknaderna den närmaste tiden?

De viktigaste riskerna att hålla koll på är kopplade till inflation, flaskhalsar i produktionen och nya virusvarianter.

• Stigande löner i USA kan vara ett tecken på att inflationen blir mer permanent, och det kan i värsta fall få räntorna att stiga och börsen att sjunka. Detta särskilt om centralbankerna skulle ändra retorik och börja adressera inflationen som något annat än ’övergående’. Stigande räntor får störst effekt på högt värderade tillväxtbolag.

• Om komponentbristen håller i sig och leveranstiderna fortsätter att förlängas kan det pressa delar av aktiemarknaden. Det kan också bidra till ökad oro för stigande inflation.

• Nya varianter av coronaviruset kan få allvarliga konsekvenser för de länder och regioner där vaccinationsgraden är låg och regeringarna är villiga att stänga ner ekonomin för att stoppa smittspridningen. Det skulle också kunna påverka aktiemarknaderna i västvärlden och bidra till högre volatilitet. Vårt huvudscenario är dock att ekonomierna förblir öppna i Europa och i USA eftersom trycket på sjukvården väntas förbli lågt tack vare vaccinen