Tips till företag i en konjunkturnedgång

När det blir allt svårare att ta ut kostnadsökningar i kundledet tvingas många företag se över likviditet och investeringsplaner. Danske Banks experter ger sina bästa tips till företag i en konjunkturnedgång.

Vikande efterfrågan, hög inflation, höjda räntor, svag kronkurs, höga energi- och transportkostnader – alla dessa faktorer bidrar till osäkerhet för många företag.

Anders Gullesjö, chef Företagsmarknad på Danske Bank, menar att det i det läget är viktigt att säkra både kortsiktig likviditet och finansiering av sin långsiktiga investeringsplan.

– Bankens rådgivning har den senaste tiden alltmer fokuserat på att rusta bolagen för en tuffare finansiell situation. Det finns mycket bolagen kan göra för att förbättra sin likviditet. Är man inte strategisk med en tydlig plan finns risk att man skär ner på fel saker och riskerar sin konkurrenskraft. Det är viktigt att tänka långsiktigt. Konjunkturen kommer vända, säger Anders Gullesjö.

EU-krav driver strategiska investeringsbehov

EU ställer nu tuffare krav på företagen att bli mer transparenta i sin hållbarhetsrapportering och minska sin klimatpåverkan. EUs krav riktar sig i första hand mot större bolag, men dessa bolag ställer i sin tur krav på att underleverantörer bidrar.

– Företag behöver investera betydande belopp för att möta hållbarhetskraven som definieras av EU-taxonomin. Kraven på ökad hållbarhet kan innebära ökade administrativa kostnader, men även att man behöver ställa om hela logistik- eller värdekedjor. Framtida investeringar blir en strategisk fråga, säger Anders Gullesjö på Danske Bank.

Konkreta tips till företag i en konjunkturnedgång

• Lokaler – se över företagets lokalbehov. Med en bra personalplanering kan man optimera utrymmet. Se över kontrakt.
• Personal – fundera och analysera vilken nyckelkompetens ditt företag behöver för att säkra intäkter i framtiden.
• Riskhantering – svenska kronan är svag och prognosen ser inte ljus ut. Använd valutasäkring, för i bistra tider så handlar det om att kontrollera de kostnader man kan kontrollera. Bankens experter kan hjälpa er.
• Likviditet – ett svårare läge med ökade ränte- och råvarukostnader och en svårbedömd valutamarknad ökar vikten av prognoser. Genom att skapa prognoser över förväntade kassaflöden kan företag tidigt identifiera likviditetsbehov och valutarelaterade risker, och med mer information som underlag fatta beslut för att begränsa risk och optimera räntekostnader. Verktyget Cash Flow Forecast i District kan vara till stor hjälp.
• Sprid riskerna så att du inte dras med om en kund hamnar på obestånd.
• Säkerställ att du inte står utan produkter och komponenter om en leverantör får problem.
• Finansiering – identifiera företagets behov av finansiering för att möta strategiska och långsiktiga mål.