Fånga in monstret: kan CCS rädda klimatet?

Koldioxidutsläppen hotar vår planet. Ny teknik kan erbjuda en lösning för att fånga in koldioxid: CCS, Carbon Capture and Storage. I den här artikeln dyker vi ner i hur CCS fungerar, dess potential i Sverige och EU.

Vid CCS separaras koldioxid i rökgaserna från exempelvis kraftverk, förbränningsanläggningar eller stora processindustrier. Koldioxiden komprimeras till flytande form och transporteras sedan till en lagringsplats djupt ner i marken, exempelvis gamla oljefält som tömts på olja. Där pumpas den infångade koldioxiden ner.

EU:s satsning på CCS:

EU-kommissionen ser Carbon Capture Storage som en viktig del av sin klimatstrategi. Kommissionen har satt ambitiösa mål för utbyggnad av CCS-infrastruktur. 300 miljoner ton koldioxid ska fångas in och lagras år 2030. 2050 är målet 1 miljard ton. För att nå dessa mål har kommissionen lanserat ett flertal initiativ, bland annat:

 • En europeisk infrastrukturplan: Denna plan syftar till att identifiera och kartlägga potentialen för CCS-infrastruktur i Europa och att underlätta investeringar i denna infrastruktur.
 • Ett nytt regelverk för CCS: Detta regelverk syftar till att skapa en tydlig och stabil ram för utvecklingen i Europa, och att underlätta gränsöverskridande transport av koldioxid.
 • Stöd till nya projekt: Kommissionen ger finansiellt stöd till CCS-projekt genom olika program. I Sverige har regeringen gett bidrag till CCS-projekt genom Industriklivet

EU:s mål kräver stora investeringar i infrastruktur och teknikutveckling. Kommissionen uppskattar att investeringsbehovet är drygt 400 miljarder euro fram till 2050.

Sverige och CCS:

Sverige har redan pågående projekt. Pilotanläggningen på Preemraff i Lysekil och Stockholm Exergi’s pilotprojekt i Värtahamnen i Stockholm är två exempel. Regeringen ser Carbon Capture Storage som en del av lösningen för att nå klimatneutralitet 2045, men pekar på utmaningar som kostnader och infrastruktur. Tekniken kan fånga upp stora mängder koldioxid från industrier och kraftverk, vilket är avgörande för att nå våra klimatmål. Men det krävs också andra åtgärder, som energieffektivisering och elektrifiering för att nå hela vägen till klimatneutralitet 2045.


Finansieringsmodeller:

De största utmaningarna är höga investeringskostnader och komplex infrastruktur. Tekniken är fortfarande relativt dyr och det krävs stora investeringar i infrastruktur för att transportera och lagra koldioxid. Det finns flera modeller för att finansiera projekt, bland annat:

 • Statliga subventioner och EU-subventioner: Regeringar kan ge ekonomiskt stöd till CCS-projekt genom olika program.
 • Lån och garantier: Långivare och garantiinstitut kan erbjuda finansiering
 • Privata investeringar: Privata investerare kan satsa pengar i projekt genom olika former av riskkapital.
 • Försäljning av negativa utsläpp. Energimyndigheten föreslår att projekt som får statligt stöd för bio-CCS ska kunna sälja negativa utsläpp på en öppen marknad. Här öppnas för en helt ny affärsmodell.

Kritik mot CCS:

Vissa experter menar att Carbon Capture Storage inte är en verklig lösning på klimatkrisen. Kritiker menar att tekniken kan hindra en nödvändig omställning till ett fossilfritt samhälle. De argumenterar för att:

 • CCS förlänger beroendet av fossila bränslen. Istället för att investera i CCS borde vi fokusera på att ersätta fossila bränslen med förnybara energikällor som sol och vind.
 • Tekniken är dyr och ineffektiv. Att fånga in, transportera och lagra koldioxid är en kostsam process som kräver stora mängder energi.
 • Risker med läckage: Det finns en risk att koldioxid läcker ut från lagringsanläggningar, vilket kan få allvarliga miljökonsekvenser.

  Förespråkare argumenterar att:
 • CCS är en del av lösningen, inte hela lösningen. Tekniken ersätter inte en fullständig omställning till fossilfria energisystem men kan spela en viktig roll för att minska utsläpp från industrier som är svåra att elektrifiera.
 • Tekniken utvecklas och blir billigare. Kostnaderna sjunker i takt med teknikutveckling och större volymer.
 • Läckagerisker kan hanteras. Med noggrann planering och övervakning minimeras risken för läckage.

CCS är en lovande teknik med potential att kraftigt minska koldioxidutsläpp. Utmaningar kvarstår, men med politiskt stöd, ökade investeringar och innovativa finansieringsmodeller kan CCS spela en viktig roll i kampen mot klimatförändringarna.