Nytt EU-direktiv ökar fokus på hållbarhet

I februari 2022 antog Europeiska kommissionen ett direktiv under namnet Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD).  Direktivet reglerar företagens hållbarhetsansvar. Ansvaret omfattar både hållbarhetsaspekter i den egna verksamheten och hela värdekedjan av underleverantörer som företaget använder.

Syftet med direktivet är att främja hållbart och ansvarsfullt företagande genom att företag måste identifiera och hantera miljöpåverkan och påverkan av sociala aspekter av deras verksamhet (ex mänskliga rättigheter och arbetsrätt) i och utanför Europa.

Den 24 maj 2024 godkände Europeiska rådet slutligen det nya direktivet vilket därmed avslutade antagningsprocessen på EU-nivå. Nu har alla medlemsländer i EU två år på sig att införliva direktivet i sina nationella lagar.

Vilka är fördelarna med CSDDD?

För medborgare

  • Direktivet ska säkerställa att företag respekterar mänskliga rättigheter, inklusive arbetsrättigheter i hela värdekedjan. Det inkluderar alltså även de underleverantörer man använder.
  • Företag måste ta tydligare ansvar för sitt klimatavtryck och ha en plan mot klimatneutralitet
  • Mer transparens som gör det möjligt att jämföra företag

För företag

  • Harmoniserad rättslig ram inom hela EU vilket skapar rättssäkerhet och konkurrens på lika villkor.
  • Bättre riskhantering, större motståndskraft och ökad konkurrenskraft.
  • Ökade incitament för innovation.
  • Bättre tillgång till finansiering hos exempelvis investerare

Vilka är skyldigheterna för företagen?

Direktivet gör företag skyldiga att se över sina värdekedjor. Företagen ska identifiera och hantera potentiell och faktisk negativ påverkan på mänskliga rättigheter och miljö. Dessutom fastställer direktivet en skyldighet för stora företag implementera en övergångsplan för att motverka klimatförändringar i linje med Parisavtalets klimatneutralitetsmål 2050.

Vilka företag kommer de nya EU-reglerna att gälla för?

Direktivet gäller i första hand för ca 6 000 euopeiska bolag med minst 1 000 anställda och en omsättning på minst 450 MEuro. Direktivet omfattar även ca 900 utomeuropeiska bolag med verksamhet i unionen och med en omsättning över 450 MEuro.

Underleverantörer och mindre bolag påverkas av direktivet eftersom de kan komma att behöva redovisa sitt hållbarhetsarbete till storbolagen

Vad är de uppskattade kostnaderna för de nya reglerna för företag?

De stora företag som omfattas av direktivet måste ta kostnaderna för att etablera och driva due diligence-processen. Dessutom kan övergångskostnader för att anpassa sin produktion i enlighet med de nya riktlinjerna tillkomma.

Hur ska man säkerställa att de nya reglerna efterlevs?

Medlemsstaterna ska utse en myndighet för att övervaka och verkställa att reglerna följs. På europeisk nivå inrättar kommissionen ett europeiskt nätverk av tillsynsmyndigheter som samordnar implementering och regelefterlevnad

Vad är nästa steg?

Direktivet träder i kraft 20 dagar efter dess offentliggörande i Europeiska Unionens officiella tidning. Medlemsstaterna har två år på sig att införliva direktivet i nationell lag och meddela de relevanta lagtexterna till kommissionen.

Ett år senare kommer reglerna att börja gälla för företag, med en gradvis infasning mellan 3 och 5 år.

För mer information, besök EU kommissionens webbplats

Se tidigare artiklar på nextconomy om ESRS