Ratingbolag under luppen

EU-kommissionen föreslår att kreditratingbolag verksamma i EU hamnar under ESMA’s (European Supervisory Market Authority) tillsyn. Ratingbolagens ESG-bedömning ska bli mer transparent och bolagen förbjudas att sälja kringtjänster kopplat till sin rating.

En bra hållbarhetsbedömning (ESG-rating) har blivit ett viktigt verktyg för att bedöma ett företags hållbarhetsarbete. En bra rating ökar intresset bland investerare. Det ökade intresset påverkar både tillgång till, och kostnad för, finansiering. Därför skaffar allt fler företag en ESG-rating. Det har lett till en flora av kreditratingbolag på marknaden som tillhandahåller tjänster.

Ratingbolagens ESG-bedömningar har kritiserats för bristen på jämförbarhet och transparens. Det har funnits oklarheter kring vilken hållbarhetsdata som används och var datan hämtas från. Företag har ”shoppat runt” bland olika ratingbolag tills man hittat en hållbarhetsrating de gillar.

Sara Lindahl är hållbarhetsanalytiker på Danske Bank. Hon välkomnar att EU-kommissionen nu ser över ratingbolagen.

– Ratingbolagen behövs. Det är två huvudsakliga frågor som EU-kommissionen vill förbättra. Dels handlar det om transparens kring dataunderlaget och metodiken bakom ESG-värderingar av företag. Dels handlar det om intressekonflikter där ratingföretagen ofta säljer konsulttjänster kopplade till värderingarna.

Kommissionens förslag träder i kraft i slutet av 2024. ESMA ska kunna bötfälla ratingbolag som missköter sig med upp till 10% av årlig omsättning.

EU-kommissionens förslag finns att läsa här