Bild på Storbritanniens flagga

Storbritannien visar vägen mot ökad biologisk mångfald

Storbritannien introducerar en betydande lagstiftning om biologisk mångfald. Från och med den 12 februari är Biodiversity Net Gain (BNG)-lagen obligatorisk i landet. Lagen innebär ett konkret och mätbart sätt att reglera och underlätta återställning av naturen.

Frågan om biologisk mångfald växer på hållbarhetsagendan. Vid COP15-konferensen om biologisk mångfald i slutet av 2022 enades 188 regeringar om konkreta åtgärder för att stoppa och vända förlust av naturvärden. Länderna enades också om att 30% av jordens yta ska skyddas till 2050.

På EU-nivå antogs en av de viktigaste lagstiftande delarna i detta pussel i slutet av februari – nämligen EU:s lag om naturåterställning. Lagen syftar till att återställa 20% av de land- och och havsområden som behöver restaureras senast 2030.

BNG introducerar krav på kvantifierad biologisk nettovinst i projektplanering

BNG-lagen introducerar ett krav på att inkludera en 10-procentig nettovinst i biologisk mångfald vid utveckling av mark- och marina projekt. Detta kan uppnås antingen genom att avsätta en ökad volym/yta för att bevara biologisk mångfald eller genom att förbättra habitatkvaliteten. BNG har av den brittiska regeringen kallats ”den största förändringen av planeringsregler [i Storbritannien] på decennier”.

En intressant aspekt av BNG-lagen är tillvägagångssättet att beräkna naturvärdet genom så kallade standardiserade enheter för biologisk mångfald (”standardized biodiversity units”).Den biologiska mångfalden i ett habitat ska kartläggas av en biolog både före och efter projektet för att bedöma om en nettoförlust eller nettovinst har inträffat. Det finns fyra kriterier för jämförelsen.

  • Hur stort eller litet är det?
  • Hur väl fungerar habitatet jämfört med ett i fullt fungerande skick?
  • Är habitatet av ekologisk betydelse?
  • Är det en lokal prioritet eller ligger det i ett prioriterat område?

Lyssna till podden ”Kreditvärden” som tar upp det ökade intresset för biologisk mångfald i finansbranschen. Enligt undersökningen Hållbara Bolag har bara 30% av börsbolagen en strategi för hur de ska hantera frågan om biologisk mångfald. Med införandet av EU-direktivet för hållbarhetsrapportering, CSRD under 2024, ökar rapporteringskraven på företagen rejält.

Vill du prenumerera gratis på nyhetsbrevet Sustainable Finance News Wrap-up? Klicka på länken!