Svensk tjänstepension investeras i hållbar utveckling med hjälp av Sida-garanti

Genom en garanti från biståndsmyndigheten Sida kan 1,5 miljarder kronor investeras i linje med Globala målen för hållbar utveckling. Pengarna lånas ut till företag i låg- och medelinkomstländer av tjänstepensionsbolaget Alecta och försäkringsbolaget Afa försäkring. Danske Bank, kapitalförvaltaren responsAbility och Sida har samarbetat för att göra detta möjligt.

– Det är första gången som Sida utfärdar en garanti till en hållbarhetsobligation med privata investerare. Målet är förbättrad hälsa, en viktig grundsten för att människor ska ta sig ur fattigdom.Genom att använda ungefär 60 miljoner biståndskronor kan 1,5 miljarder kronor investeras i linje med Globala målen för hållbar utveckling, med fokus på hälsa och social utveckling. Detta ger en god utväxling för varje biståndskrona. Vi visar också marknaden att den denna typ av investering är både möjlig och intressant. På längre sikt hoppas vi att marknadens aktörer kan göra detta själva, säger Kalle Hellman, samordnare på garantienheten på Sida i en pressrelease.

– Det skapas en hävstångseffekt i biståndsarbetet när även privata investerare vågar gå in i större sociala projekt i utvecklingsländer Tack vare upplägget med Sida som garant är det nu möjligt, säger Patrik Hökfelt som drivit projektet på Danske Bank.

Garantin reducerar investerarnas risk, täcker de första eventuella kreditförlusterna och ger den sociala obligationen en kreditrisk institutionella investerare kan acceptera. Finansierade projekt kopplas till FN’s hållbarhetsmål (SDG), och ska bidra till förbättrade levnadsvillkor, hälsa och livskvalitet för människor i fattigdom i Afrika, Latinamerika samt Central-, Syd- och Sydostasien.

Den sociala obligationen baseras på ett ramverk för sociala obligationer framtaget av Danske Bank. Ramverket är verifierat av en tredje part och säkerställer att investerare och Sida får tydlig återkoppling på den sociala nytta de finansierade lånen bidrar med.

De institutionella investerare som gått in i obligationen är de svenska pensionsföretagen Afa försäkring och Alecta.

– Investerarna har precis samma krav och förväntningar på avkastning som i vilken annan social investering som helst. Det finns en strikt kommersiell aspekt. Projektet ska både skapa nytta i utvecklingsländer och återbäring till svenska pensionsföretag, säger Lars Mac Key, chef för hållbara obligationer på Danske Bank.