Hållbar finansiering

Utökad ESG-bedömning sänker bankens kreditrisk

ESG-frågor (Environment, Social, Governance) är sedan länge en integrerad del i investeringsbedömningen av bolag, men ESG-frågorna har haft en undanskymd del i kreditprövningen av företagskunder.

– ESG-risker blir en viktigare del i den totala riskbedömningen av företagskunder eftersom det är risker som på kort tid helt kan förändra den finansiella situationen för ett företag och därmed också bankens kreditrisk , säger Roger Josefsson, Hållbarhetschef på Danske Bank.

Roger Josefsson, Hållbarhetschef

Roger Josefsson

Som exempel på en ESG-risk nämner Roger ett företag som bryter mot miljöföreskrifter. På väldigt kort tid kan detta få konsekvenser som medför förluster för företaget och därmed ökar kreditrisken för den utlånande banken.

– Det är svårt att ta fram en standardiserad bedömningsmall eftersom olika verksamheter står inför olika hållbarhetsrisker. Som bank behöver vi jämförbara data för att kunna effektivisera riskbedömningen och för att prissätta ett företags hållbarhetsrisk på ett transparent och systematiskt sätt, säger Roger Josefsson.

Danske Bank använder ett IT-stöd, ESG Tracker, som är ett antal standardiserade frågor som ställs i samband med att företagskunder ansöker om en ny kredit. Information inhämtas från olika källor och i direkt dialog med kunden.

– Vi mäter ESG-risker både på kund- och portföljnivå för att kunna förstå risken med enskilda engagemang och för att styra vår kreditportfölj i önskvärd riktning. En ytterligare fördel är att vi samtidigt hanterar kommande regulatoriska krav på oss som bank, säger Roger Josefsson.

Möjlighet till nya affärer och bättre kunddialog

En bättre riskbedömning innebär nya affärsmöjligheter. Ett företag med positiv ESG-bedömning kan erbjudas gröna lån och en kund med en sämre ESG-bedömning kan öppna upp för en dialog om vilka investeringar som krävs för att avhjälpa dessa risker.

– Intresset för ESG och hållbarhetsfrågor har ökat markant de senaste åren. Vi märker att våra kunder gärna vill prata om dessa frågor och att de ofta har kommit längre med sitt hållbarhetsarbete än vi tror, avslutar Roger.