Boprisindikatorn
Michael Grahn
Chefekonom, Danske Bank Sverige

Danske Banks Boprisindikator mars 2022 – inga tecken på inbromsning

Danske Banks Boprisindikator som avser prisutvecklingen på bostadsrätter inom Stockholms kommun visar att priserna på bostadsrätter steg ytterligare under mars. Priserna steg 1,3 procent men justerat för säsongsfaktorer var prisuppgången något mindre, 1,0 procent. Antalet transaktioner på bostadsmarknaden fortsätter vara på en hög nivå och i linje med 2021. Det syns därmed än så länge ingen avmattning vad gäller antalet försäljningar på bostadsmarknaden.

Prisutvecklingen kommande månader

Alla bostadsrätter, bortsett från de allra största (>100kvm), ökade i pris under mars. Prisutvecklingen för de största bostadsrätterna är dessutom betydligt mer volatil givet att det säljs betydligt färre bostadsrätter i den storleken. Bostadspriserna har därmed fortsatt att stiga trots att de bundna bolåneräntorna succesivt stigit under de senaste månaderna.

Enligt konjunkturinstitutets undersökning stiger hushållens ränteförväntningar. De lär dessutom stiga ytterligare framöver, då vi tror att Riksbanken kommer tvingas att höja styrräntan upp till 0,75 procent under det kommande året, för att försvara trovärdigheten för inflationsmålet på 2 procent. Trots att vi ser höjningar framöver väntas styrräntan fortsatt vara låg i ett historiskt perspektiv. Men varje enskild höjning väger tyngre när hushållens skuldsättning är högre. De största dämpningseffekterna på prisutvecklingen på bostadsmarknaden, som vi ser just nu, är hushållens ränteförväntningar samt att hushållens disponibla inkomst väntas gå ned givet hög inflation. Vi tror också att Riksbankens förväntade höjningar av styrräntan kan ha en dämpande effekt på prisutvecklingen framöver. Däremot räknar vi fortsatt med att arbetslösheten gradvis fortsätter att minska.

Trots risker framöver har pandemin och åren dessförinnan lärt oss att man inte ska underskatta bostadsmarknaden. Sammantaget är vår bedömning att drivkrafter som fortsatt låga räntekostnader som andel av den disponibla inkomsten och att återhämtningen på arbetsmarknaden gradvis lär förbättras framöver kommer väga tyngre. Vi estimerar att bostadspriserna under 2022 kommer att stiga omkring 5 procent följt av 2 procent under 2023.

– Stockholms bostadsmarknad fortsätter att trotsa tyngdlagen även i mars, säger Michael Grahn, chefekonom Danske Bank Sverige. Trots skakig börs, fallande reallöner och nya signaler från Riksbanken om att inflationen är alldeles för hög och att räntan därför måste höjas inom kort, så fortsätter bostadspriserna under hög omsättning att stiga.