Allt färre tror på räntehöjning i Sverige

Danske Banks valutastrateger ger varje kvartal ut Valutatermometern där ca 100 kunder tillfrågas kring hur de tror att tre valutapar kommer att utvecklas de kommande tre månaderna: EUR/SEK, EUR/NOK samt EUR/USD. Utöver denna prognos inkluderas tre ytterligare frågor, som varierar över tid.

I Valutatermometern tillfrågas såväl små som stora företagskunder samt finansiella institutioner i Sverige, Norge och Finland. Danske Bank genomför denna en gång i kvartalet för att få en indikation på hur kunderna ser på ekonomin och marknaden och Valutatermometern har tagits fram sedan 2013.

Tror på en något stärkt krona mot euron

Utgångsläget för EUR/SEK var 10,65 den 17 juni när Danske Bank bad kunderna ge sin prognos. Sammantaget bedömer de att kursen kommer att falla något och landa på 10,57 om tre månader. Utgångsläget för EUR/USD var vid intervjutillfället 1,1229 där prognosen är att kursen stiger till 1,1316 under samma period.

Marknaden ger Riksbanken lågt betyg

I Valutatermometern detta kvartal bad Danske Bank även kunderna att ranka sin respektive centralbanks genomförda politik under de senaste åren. Svenska kunder rankar alltså Riksbanken, norska kunder rankar Norges Bank och finska kunder rankar ECB. På en femgradig skala landar Riksbanken på genomsnittsbetyget 2,0 vilket är klart lägre än Norges Bank på 3,6 och ECB på 3,3.

Stefan Mellin, senior valutastrateg, menar att resultatet pekar på att de norska och finska kunderna tycks vara mer nöjda med ”sina” centralbanker:

”Den kanske främsta insikten här är att våra svenska kunder är missnöjda med Riksbankens agerande – hela 75 procent ger Riksbanken betygen ”dåligt” eller till och med ”väldigt dåligt” – en tydlig markering i vår mening”.

En annan fråga som ställdes var om företagskunderna anser att Fed bör sänka räntan i år:

”Här var svaren synnerligen kluvna, där 52 procent anser att Fed bör sänka medan resterande 48 procent inte tycker att detta behövs. Detta står i stark kontrast till marknadsprissättningen om drygt två sänkningar i år som rådde när vi ställde frågan. Efter att enkäten genomfördes har prissättningen ändrats till tre sänkningar”.

Allt färre tror på ny räntehöjning i Sverige

Den sista extrafrågan i Valutatermometern härrör till Riksbanken och huruvida kunderna förväntar sig en höjning därifrån i år.

”Endast 17 procent av kunderna i undersökningen förväntar sig en höjning, vilket är en markant minskning från 52 procent i vår termometer från i mars. Ett markant skifte på bara några månader, men samtidigt inte orimligt givet Riksbankens duvaktiga räntebesked i april”.

Ta del av hela resultatet i Valutatermometern kvartal 2 här. Nästa Valutatermometer ges ut i slutet av september 2019.

För frågor, vänligen kontakta Stefan Mellin eller Jesper Petersen.