Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Danske Bank House View: Försiktig optimism inför året som kommer, trots coronavirus

Coronaviruset skapar stora svängningar på aktie- och räntemarknaden och osäkerheten är hög i närtid. När oron så småningom avtar väntar vi oss en fortsatt stabilisering av ekonomin, men den väntas bli u-formad snarare än v-formad. Vi bedömer att ett globalt aktieindex har potential att ge en positiv avkastning de kommande tolv månaderna, men volatiliteten i närtid förblir hög.

Det finns gott om osäkerhetsmoment för tillfället. Tillväxten i världen hade visserligen stabiliserats innan coronaviruset bröt ut, men det handlade inte om någon acceleration. De politiska riskerna har minskat, men inte försvunnit. Handelskonflikten mellan USA och Kina är till stora delar olöst och Storbritannien och EU har knappt börjat förhandla om de framtida samarbetsvillkoren. En hård Brexit går därmed inte att utesluta. Även det amerikanska presidentvalet i höst är en risk för marknaden beroende på åt vilket håll opinionsvinden blåser. Sist men definitivt inte minst har vi också coronaviruset och de konsekvenser det får för företagen och tillväxten i ekonomin.

Virusets utbrott är ett större hot mot den globala ekonomin än SARS var i början av 2000-talet. Dels på grund av att resandet är mycket mer omfattande idag vilket ökar spridningsrisken, men dessutom utgör Kina en dubbelt så stor andel av global BNP som det gjorde då. En inbromsning i Kina får därmed större konsekvenser även för resten av världen.

Trots osäkerheten bedömer vi att aktier har en högre potential än obligationer på tolv månaders sikt, men volatiliteten väntas förbli hög och man ska vara inställd på att kursrörelserna kan vara stora den närmaste tiden. Redan nu har nya stimulanser av både penning- och finanspolitisk natur lanserats, och det är rimligt att tro att mer är att vänta. Det ger stöd åt risktillgångar. Ett annat skäl till att aktier väntas ge en högre avkastning är de rekordlåga räntorna som gör att alternativen till aktier inte lockar. Det innebär att det trots oron väntas finnas en underliggande efterfrågan på aktier framöver, och det kan i sin tur bidra till att dämpa svängningarna på marknaden.

Allokering och marknadsstrategi
När det gäller olika aktieregioner så föredrar vi USA och Asien framför Europa och Japan. Vi har en övervikt i amerikanska aktier därför att de tenderar att stå emot osäkerhet bättre än andra marknader. Andelen kvalitetsbolag är hög och vid behov har Fed möjlighet att stimulera marknaden mer än exempelvis den europeiska centralbanken, ECB.

Vi har också en övervikt i tillväxtmarknadsaktier med fokus på Asien. Både den ekonomiska tillväxten och vinsttillväxten är högre än på andra marknader, och möjligheterna för exempelvis Kina att stimulera ekonomin för att dämpa de negativa effekterna av coronaviruset är goda. Värderingarna är dessutom attraktiva ur ett relativt perspektiv.

I europeiska aktier har vi en undervikt. Tillväxten i ekonomin är både låg och bräcklig, och vinsttillväxten i bolagen är lägre än i andra regioner. Europa väntas också lida av coronavirusets utbrott, samtidigt som möjligheterna till penning- och finanspolitiska åtgärder är relativt begränsade. Den politiska risken är också hög bland annat till följd av Brexit och Trumps hot om biltullar. Regionen kan visserligen se lågt värderad ut, men inte utan anledning.

På räntesidan har vi en övervikt i företagsobligationer av typen investment grade, samt i tillväxtmarknadsobligationer. Även om spreadarna i investment grade är låga så väntas IG stå emot turbulens på marknaden och möjlig tillväxtoro bättre än företagsobligationer med högre risk. Vi har därför en undervikt i high yield, som kan påverkas mer negativt av oron på marknaden.

Tillväxtmarknadsobligationer (EMD) gillar vi därför att de gynnas av en expansiv penningpolitik både i tillväxtregionerna och i USA. Ränteläget är generellt högre än i obligationsslag från utvecklade marknader vilket är intressant ur en svensk investerares perspektiv till följd av Riksbankens nollränta. EMD får också stöd av jakten på avkastning som går vidare i takt med att lågränteläget består. Sist men inte minst ger tillväxtmarknadsobligationer också en bra geografisk riskspridning, vilket gör avkastningen i portföljen mindre sårbar för utvecklingen i enskilda länder och regioner.

Är du kund hos Danske Bank?
Detta är ett utdrag ur Danske Bank House View, som är bankens marknadssyn på 3-12 månaders sikt. Som kund i Danske Bank får du ta del av hela Danske Bank House View och vår aktuella investeringsstrategi.