https://www.youtube.com/watch?v=N0fKrGPVR1U&feature=youtu.be
Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Danske Bank Quarterly View: I stormens öga

En enda tweet från Dondald Trump i början av maj ändrade förutsättningarna för marknaden helt. Även om tillväxten till följd av det väntas bli lägre framöver, så väntar vi oss ingen lågkonjunktur det närmaste året. Den upptrappade handelskonflikten och ökade osäkerheten har dock inneburit att vi gjort vissa justeringar i allokeringen för att stabilisera aktiedelen av portföljen.

Möjligen befinner vi oss för tillfället i stormens öga. Trots handelskrig, politisk oro och svagare tillväxt är det nämligen förhållandevis lugnt på de finansiella marknaderna. Vi förväntar oss att osäkerheten kommer att avta under året till följd av att Kina och USA väntas sluta ett handelsavtal under hösten, och att den amerikanska centralbanken väntas sänka räntan. Det kommer att ge stöd åt både tillväxten i ekonomin och börsen. När stormen så småningom mojnar, ser vi fortsatt högst potential i aktier.

Till följd av mjukare penningpolitik ser de låga räntorna ut att vara här för att stanna, såväl för svensk del som i Europa. I USA väntas räntorna sjunka till följd av mjukare penningpolitik. Det innebär att den förväntade avkastningen på statsobligationer det kommande året är mycket låg, vilket även det talar för att aktier relativt sett förblir mer attraktiva.

Till följd av den ökade osäkerheten har vi valt att fokusera på utdelningsbolag med kvalitetsegenskaper. Det innebär att vi väljer bolag med stabila intäkter och god lönsamhet, begränsad skuldsättning samt en historik av stabila utdelningar även under perioder då konjunkturen sviktat.

Då handelskriget framför allt slagit mot tillväxtmarknadsaktier medan amerikanska aktier klarat sig betydligt bättre har vi valt att vikta ner tillväxtmarknader till neutral, och höjt amerikanska aktier till neutral.

Läs mer om synen på aktier och obligationer det kommande året i Danske Bank Quarterly View.