Finanssektorn spelar en nyckelroll i den gröna omställningen

”Handlingsplanen är ett viktigt steg i den gröna omställningen. Som bank har vi ett stort ansvar att driva frågan genom vår kärnverksamhet. Omställningen till en hållbar ekonomi kräver stora mängder kapital, och det är vår uppgift att bidra till nya lösningar inom till exempel investeringar och utlåning”, säger Berit Behring, chef för Förmögenhetsförvaltning och ansvarig för Samhällspåverkan och Hållbarhet på Danske Bank.

Gröna obligationer och ESG i alla processer

Ett konkret exempel på hållbara finansiella lösningar är gröna obligationer där medlen är öronmärkta för hållbarhetsändamål. Danske Bank en av de banker som globalt sett har arrangerat flest gröna obligationer för sin kunders räkning med totalt USD 15,6 miljarder hittills i år. I mars 2019 lanserade banken sitt eget gröna ramverk som gör det möjligt för banken att själv emittera gröna obligationer. I samband med lansering av bankens gröna ramverk gav bankens danska hypoteksbolag, Realkredit, ut sin första gröna bostadsobligation, den första på den danska marknaden.

Ett annat viktigt inslag är vårt pågående arbete med att analysera ESG-aspekten (miljö, sociala och bolagsstyrning) i alla investerings- och utlåningsprocesser. Här fokuserar vi på företagens klimatpåverkan och inleder dialog med dem för att få företagen att ta itu med klimatfrågor och minska sina koldioxidutsläpp. Dessutom investerar vi inte i eller lånar ut pengar till företag där merparten av intäkterna kommer från kol- eller oljesand. Vår ambition att alla våra portföljförvaltare innan utgången av 2020 ska kunna förklara hur de integrerar ESG i sin förvaltningsprocess.

”Generellt vill vi att grön finansiering och gröna produkter ska öka, allt för att påskynda den gröna omställningen. Nästa naturliga steg för oss är att fastställa kvantifierbara mål för detta arbete som vi också har åtagit oss genom att underteckna FN:s Principer för Responsible Banking, säger Berit Behring.

Läs mer om Danske Banks engagemang för FN:s principer.

Danmark går i spetsen med konkreta rekommendationer för finanssektorn

Danske Bank har varit djupt engagerad i ”Finans Danmarks” förberedelser av 20 rekommendationer för den finansiella sektorn som lanserades i början av december. Detta kommer stötta sektorn att på ett aktivt sätt kunna bidra till en hållbar omställning.

Läs de konkreta rekommendationerna här.