Företag spår en svagare krona i Valutatermometern

Tror på en svagare krona för första gången

Utgångsläget för EUR/SEK var 10,6581 den 10 september när Danske Bank bad sina företagskunder att ge sin prognos tre månader framåt. De tror då att kursen kommer att landa på 10,7080 i december.

Stefan Mellin som är senior valutastrateg på Danske Bank poängterar att det är första gången i Valutatermometerns historia som företagskunderna tror på en svagare krona:

”Efter 23 på varandra följande kvartal med prognoser om starkare krona, som allt som oftast varit felaktiga, så tror de efterfrågade nu på att kronan kommer försvagas under kommande kvartal”.

Företagen i stort tror att EUR/USD kommer att stiga under kommande kvartal, vilket de har trott oavbrutet sedan Q4 2018. Utgångsläget för EUR/USD var vid intervjutillfället 1,0998 där prognosen är att kursen stiger till 1,1043 i december.

Höjning eller sänkning av Riksbanken?

I denna utgåva av Valutatermometern har även företagen tillfrågats om hur de tror att Riksbanken kommer att agera härnäst. Svaren här visar att det är helt jämnt fördelat (50/50) bland företagen i frågan om Riksbankens nästa manöver blir en höjning eller en sänkning.

”Svenska och norska kunder tenderar att vara i favör för en höjning, medan en klar majoritet av finska kunder, 80 procent, tror på en sänkning”, säger Stefan Mellin.

Norska företag mindre optimistiska än svenska och finska

Generellt är de norska företagen mindre optimistiska än sina svenska och finska motparter vad gäller såväl norska kronan som Norges bank möjligheter till ytterligare räntehöjningar i år.

En majoritet av såväl svenska som finska företagskunder tror att Norges bank kommer att höja räntan, och att norska kronan kommer att stärkas under kommande kvartal. Vad gäller de norska företagen är bilden diametralt annorlunda. Norrmännen tror på en försvagning av den norska kronan samt att Norges bank får svårt att höja räntan, då 70 procent betvivlar detta. Det skiljer sig från det historiska mönstret, då norska företag har tenderat att vara positiva till såväl Norges bank som den norska kronan.

Hur blir det med brexit?

Den sista extrafrågan i denna Valutatermometer handlar om brexit eller ej. Det är överväldigande majoritet (90 procent) av företagen som inte tror att vi får se en brexit till 31 oktober, och andelarna är snarlika mellan de tre länderna.

”Den tydliga ståndpunkt pekar på att ett eventuellt utträde innan 31 oktober kan medföra seriösa marknadsimplikationer, då företagen, åtminstone utifrån enkätsvaren, troligen inte är positionerade för ett sådant utfall”, säger Stefan Mellin.

Om Valutatermometern

Danske Banks valutastrateger ger varje kvartal ut Valutatermometern där ca 100 kunder tillfrågas kring hur de tror att tre valutapar kommer att utvecklas de kommande tre månaderna: EUR/SEK, EUR/NOK samt EUR/USD. Utöver denna prognos inkluderas tre ytterligare frågor, som varierar över tid.

I Valutatermometern tillfrågas såväl små som stora företagskunder samt finansiella institutioner i Sverige, Norge och Finland. Danske Bank genomför denna en gång i kvartalet för att få en indikation på hur kunderna ser på ekonomin och marknaden och Valutatermometern har tagits fram sedan 2013.

Ta del av hela resultatet i Valutatermometern kvartal 3 här. Nästa Valutatermometer ges ut i mitten av december 2019. För frågor, vänligen kontakta Stefan Mellin eller Jesper Petersen.