Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

House View: Aktier är värda den högre risken

Coronakrisen har skakat om världen och världsekonomin, och osäkerheten har sällan varit högre både vad gäller konjunkturen och hur det står till med bolagen. Trots det anser vi inte att det är rätt läge att vara alltför negativ och försiktig i sin investeringsstrategi och om tolv månader väntar vi oss att börsen står högre än idag.

Under mars stängde ekonomi efter ekonomi ner för att stoppa spridningen av coronaviruset och resultatet blev en synkroniserad tvärnit i den globala konjunkturen. Men när den mest akuta krisstämningen väl la sig, så riktades fokus istället mot positiva nyheter, som massiva stimulanser från centralbanker och regeringar över hela världen, och möjligheten att ekonomin snart skulle kunna öppnas upp igen. Så här långt ser det också ut att fungera utan att utlösa en ny våg av smittspridning. Stort hopp står också till medicinska framsteg i forskningen efter ett vaccin eller en medicin mot covid-19.

Uppgången från botten har därefter gått snabbt, och nu, i början av juni, har börsen hämtat in stora delar av nedgången. Samtidigt fortsätter ekonomisk statistik att visa på att vi befinner oss i en kraftig lågkonjunktur. Vi bedömer att den värsta turbulensen på de finansiella marknaderna ligger bakom oss, men samtidigt är osäkerheten i närtid hög. Den ekonomiska återhämtningen är ännu i sin linda, och förutom risken för en andra våg av coronavirus, så har handelskonflikten mellan USA och Kina trappats upp och Brexit kommer snart att bli en fråga högt på agendan igen. Det gör att det är rimligt att vänta sig att det kan bli skakigt på aktiemarknaden den närmaste tiden.

Samtidigt som risken i närtid är hög, så har vi en positiv syn på börsen på ett års sikt. Ekonomin öppnas gradvis upp och vi väntar oss en återhämtning under andra halvan av 2020. Den återhämtningen får stöd av massiva finans- och penningpolitiska stimulanser. Till följd av det låga, eller negativa, ränteläget väntas obligationer ge en väldigt begränsad avkastning framöver vilket gör att det finns en underliggande efterfrågan på risktillgångar som aktier. Det kan göra att eventuella rekyler snarast ses som ett bra ingångsläge.

Var är potentialen högst?
När det gäller aktieregioner ser vi högst potential i USA. Amerikansk ekonomi var stark innan krisen och sentimentindikatorer som inköpschefsindex har inte försvagats lika mycket som i Europa. På den amerikanska börsen väger sektorer som IT och kommunikationstjänster tungt, och de har fått en skjuts av den ökade digitaliseringen i coronakrisens spår. Vi har också en övervikt i tillväxtmarknader, där den långsiktiga potentialen är högre än på utvecklade marknader. Vi har samtidigt en undervikt i Europa och Japan till följd av svag tillväxt, stort exportberoende och att penningpolitiken redan är extremt expansiv. Resurserna för ytterligare stimulanser är mer begränsat än i USA och på tillväxtmarknaderna.

Trots låga räntor och låg förväntad avkastning är obligationer ett viktigt inslag i portföljen för att dämpa svängningar och bevara värde om börsen går ner. Majoriteten av en ränteportfölj bör bestå av trygga statsobligationer, men utöver det anser vi att ett bra alternativ för att öka den möjliga avkastningen är att addera företagsobligationsfonder med hög kreditkvalitet, dvs investment grade, samt tillväxtmarknadsobligationer där vi också ser en god potential på lite längre sikt.

Som kund i Danske Bank
Detta är ett utdrag ur Danske Bank House View inför tredje kvartalet 2020. House View är vår marknadssyn på 3-12 månaders sikt. Som kund i Danske Bank får du löpande ta del av Danske Banks fullständiga marknadssyn och aktuella investeringsstrategi.