Råd till en skogsköpare – att tänka på!

Men innan du bestämmer dig gör din livskalkyl så att du tänker igenom hur mycket tid du vill lägga och vad du får för avkastning.

1. Läget – kontrollera industrisituationen i regionen
Ditt virke behöver en köpare och långa transporter kan snabbt äta upp vinsten. Den svenska fiberindustrin är huvudsakligen lokaliserad utmed kusterna samt i ett mellansvenskt kluster. Sågverken är mer spridda över landet. Ta reda på vilka industrier som finns i området och om köparna gör ett transportavdrag på virket från den aktuella fastigheten. Ett bra vägnät i anslutning till fastigheten är ett stort plus. Närhet till en lastplats för järnväg ökar avsättningsmöjligheterna.

2. Skogens tillgänglighet – påverkar netto från skogen
Denna faktor syns bäst när du tittar på den ekonomiska kartan och skogskartan. Kommer jag åt skogen? Har fastigheten ett bra vägnät? Finns det långa myrar eller bergsryggar insprängda i fastigheten eller är det extremt kuperat? Är skogsegendomen utspridd på många skiften? Detta är faktorer som påverkar din skogsekonomi långt mer än vad du kan tro.

3. Boniteten – något du aldrig kan förändra
Boniteten är markens produktionsförmåga. Något förenklat visar den skogens genomsnittstillväxt per år och hektar under en omloppstid. Läget och boniteten är några av de få saker som du själv inte kan påverka efter att du blivit skogsägare. Långsiktigt har boniteten extremt stor betydelse för din fastighets ekonomi.

4. Skogsskötseln – välgallrat är alltid ett stort plus
Att en välskött skog är mer värd än den med eftersatt skötsel låter som en självklarhet. Faktum är dock att prisskillnaden på marknaden oftast är försumbar, om det inte är uppenbara extremskillnader på skötseln. Men skog från täta självföryngringar eller förädlat plantmaterial som på ett skonsamt sätt röjts och gallrats professionellt vid rätt tillfälle är betydligt mycket mer värd än motsatsen.

5. Skogens kvalitet – lokal expertis ovärderlig
Skogens kvalitet beror till allra största delen på det genetiska materialet och skötseln. Men det finns områden, som beroende på klimat och markförhållande, har större förutsättningar för god virkeskvalitet. Många har hört talas om Värmlandsgran och Hälsingefura. Det stämmer att de sluttande översilningsmarkerna i västra Värmland och hedarna i inre Hälsingland har producerat väldigt fina skogar. Tänk då på att dessa kvaliteter finns på många håll utspridda i landet. Därför är lokalkännedomen otroligt viktigt inför ett skogsmarksköp.

6. Åldersstrukturen – avgör likviditeten
När man pratar om skogsfastigheter så ser många framför sig en idealfastighet med lika mycket skog i alla åldrar. Där har du ett jämnt flöde av intäkter framöver. Faktum är att dessa fastigheter är mycket ovanliga. Vi ser inte åldersstrukturen som en kvalitetsfråga – den avgör däremot din likviditet.

7. Får skogen avverkas? Det kan bli dyrt att missa samhällets krav.
De allra flesta fastigheter har ett antal områden där man måste ta hänsyn av olika skäl. Det kan vara nyckelbiotoper med skyddsvärda arter, tjäderspelplatser eller kulturlämningar av olika slag. Hänsyn ingår i ett skogsägande och de flesta skogsägare är stolta över sina skyddsvärda områden. Blir samhällets krav för stora är grundinställningen att du skall få ersättning. Det viktiga är att du är medveten om vilka åtaganden du går in när i du köper fastigheten och vilken hänsyn du kan förväntas att ta.

Vill du gå vidare i dina skogsköpartankar? Kontakta någon av våra Skogs & Lantbruksspecialister. Det kommer att vara en extremt god investering. Du hittar oss på www.danskebank.se/lantbruk